Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2006

Beslut

Strategi för nytt program för landsbygden (MJU13)

Regeringen har redovisat för riksdagen den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet för 2007-2013. Landsbygdspolitiken har som mål en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet ska gynna en hållbar användning av naturresurser, företagande, tillväxt och sysselsättning inom de areella näringarna, det vill säga jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel, men även inom annat företagande på landsbygden. Programmet ska också stödja lokalt engagemang och bidra till att miljömålen som är kopplade till jordbruk och skogsbruk med mera uppnås. Riksdagen avslutade ärendet utan några ytterligare tillägg. Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2004 och 2005 om olika jordbruksfrågor med hänvisning till pågående arbeten, olika utredningar samt kommande förslag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-03-09, 2006-04-04

Strategi för nytt program för landsbygden (MJU13)

Regeringen har redovisat för riksdagen den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet för 2007-2013. Landsbygdspolitiken har som mål en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet ska gynna en hållbar användning av naturresurser, företagande, tillväxt och sysselsättning inom de areella näringarna, det vill säga jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel, men även inom annat företagande på landsbygden. Programmet ska också stödja lokalt engagemang och bidra till att miljömålen som är kopplade till jordbruk och skogsbruk med mera uppnås. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2004 och 2005 som tar upp olika jordbruksfrågor. Utskottet hänvisar till pågående arbeten, olika utredningar samt kommande förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.