Socialförsäkringsutskottets betänkande

2015/16:SfU8

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2014/15:147 Det kommunala vårdnads­bidraget avskaffas och tre följdmotioner om avslag på propositionen. I betänkandet behandlas också motioner om vårdnadsbidrag från allmänna motionstiden 2015/16.

Regeringen föreslår att vårdnadsbidraget ska avskaffas genom att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari 2016, med vissa övergångsbestämmelser. Till följd av förslaget föreslås även ändringar i socialförsäkringsbalken, föräldraledighetslagen, lagen om anställ­nings­skydd, lagen om arbetslöshetsförsäkring och inkomstskattelagen.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att det kommunala vårdnads­bidraget ska tas bort och avstyrker samtliga motionsyrkanden.

I ärendet finns tre reservationer (M, SD, KD) och ett särskilt yttrande (C).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Vårdnadsbidraget

Reservationer

1.Vårdnadsbidragets avskaffande, punkt 1 (M, SD, KD)

2.Vårdnadsbidraget, punkt 2 (SD)

3.Vårdnadsbidraget, punkt 2 (KD)

Särskilt yttrande

Vårdnadsbidragets avskaffande, punkt 1 (C)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Motioner från allmänna motionstiden 2015/16

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Vårdnadsbidragets avskaffande

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,

2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

3. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,

4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

5. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

6. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:147 punkterna 1–6 och avslår motionerna

2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. (M),

2015/16:172 av Linus Bylund m.fl. (SD) och

2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, KD)

2.

Vårdnadsbidraget

Riksdagen avslår motionerna

2015/16:243 av Jan Ericson (M),

2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 11,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18,

2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 16 och

2015/16:3232 av Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 2 (SD)

Reservation 3 (KD)

Stockholm den 10 november 2015

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Carina Ohlsson (S), Mikael Cederbratt (M), Phia Andersson (S), Lars-Arne Staxäng (M), Yilmaz Kerimo (S), Rickard Persson (MP), Lotta Finstorp (M), Kerstin Nilsson (S), Linus Bylund (SD), Emma Carlsson Löfdahl (FP), Wiwi-Anne Johansson (V), Roland Utbult (KD), Teresa Carvalho (S), Fredrik Christensson (C) och Paula Bieler (SD).

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlas proposition 2014/15:147 Det kommunala vårdnads­bidraget avskaffas och tre följdmotioner.

I budgetproposition för 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 12, avsnitt 3.6) aviserade regeringen att den skulle föreslå att lagen om kommunalt vårdnads­bidrag upphävs. Med anledning av det arbetade Social­departementet fram en promemoria, Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (Ds 2015:19).

Utskottet behandlar också sju motionsyrkanden om vårdnadsbidrag från allmänna motionstiden 2015/16.

En förteckning över de behandlade förslagen finns i bilaga 1. Regeringens lag­förslag finns i bilaga 2.

Utskottets överväganden

Vårdnadsbidraget

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att vårdnadsbidraget ska avskaffas och avslår yrkanden om avslag på propositionen.

Riksdagen avslår även yrkanden om att vårdnadsbidraget ska införas i samtliga kommuner och om storleken på vårdnadsbidraget.

Jämför reservationerna 1 (M, SD, KD), 2 (SD) och 3 (KD) och särskilt yttrande (C).

Gällande ordning

Enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag får en kommun sedan den 1 juli 2008 lämna vårdnadsbidrag till enskilda. En förutsättning är att barnet har fyllt ett men inte tre år och är folkbokfört i kommunen och inte har en plats i förskola på heltid. Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att föräldrapenning har lämnats för sammanlagt 250 hela dagar.

Enligt 5 § får vårdnadsbidrag inte kombineras med

      föräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 12 kap. SFB

      arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbets­lös­hets­försäkring

      aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbets­mark­nads­politiskt program

      sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt SFB efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar

      sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbets­löshetsersätt­ning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats

      sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt SFB

      allmän ålderspension enligt SFB

      äldreförsörjningsstöd enligt SFB eller

      ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa ny­anlända invandrare.

Helt vårdnadsbidrag får per barn högst uppgå till 3 000 kronor per kalender­månad (9 §). Vårdnadsbidraget är skattefritt. Kommunerna får lämna reducerat vårdnadsbidrag som bestäms till en eller flera nivåer där nivån på bidraget svarar mot ett visst antal timmar i förskolan.

Propositionen

Regeringen föreslår att det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas vid utgången av januari 2016. Regeringen föreslår även övergångsbestämmelser som bl.a. innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska fortsätta gälla för ansökningar som gjorts före upphävandet och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.

I propositionen anger regeringen bl.a. att riksdagens jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett jämställt föräldraskap är både en viktig utgångspunkt och en central målsättning för den ekonomiska familjepolitiken. Enligt regeringen inverkar vårdnadsbidraget indirekt på dels målet om ekonomisk jämställdhet (med lika möjligheter till förvärvsarbete och egenförsörjning), dels målet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Att vårdnads­bidraget avskaffas bidrar även till en ökning av arbetskraftsdeltagandet för för­äldrar som har svag anknytning till arbetsmarknaden.

En längre tids uppehåll från förvärvsarbete ökar enligt regeringen risken för en sämre karriär- och löneutveckling och gör det även svårare att återgå till tidigare arbetsuppgifter. Längre perioder på heltid med arbete i hemmet och vård av barn med vårdnadsbidrag medför ett beroende av andra för den egna försörjningen. Nuvarande mönster för hur omsorgsarbetet om små barn för­delas mellan föräldrarna leder enligt regeringen ofta till att kvinnor har längre frånvaro från arbets­marknaden i form av långa föräldraledigheter, mer deltids­arbete och högre frånvaro med tillfällig föräldrapenning än vad som är fallet för män med små barn.

Enligt regeringen skulle ett upphävande av vårdnadsbidraget också inne­bära att barnets rätt till likvärdiga villkor enligt artikel 2 i barn­konventionen tillgodoses i större utsträckning, eftersom villkoren inte längre kommer att skilja sig åt i olika kommuner.

Vidare kan förskolestarten försenas om vårdnadsbidrag lämnas under en längre period, vilket exempelvis möjliggörs genom att äldre barn är hemma med yngre syskon som det lämnas vårdnadsbidrag för. Deltagande i förskola kan ha stor betydelse även för den fortsatta skolgången. En sen förskolestart kan vara negativ för de barn som behöver stöd i t.ex. sin språkutveckling eller andra färdigheter.

Personer födda utanför Sverige mottar vårdnadsbidrag i större utsträckning än personer födda i Sverige. Nyanlända utrikes födda kvinnor har ett lägre arbetsutbud och lägre arbetskraftsdeltagande än andra grupper. En över­representation av utrikes födda kvinnor som tar emot vårdnadsbidrag kan bidra till att förklara varför trösklarna för deltagande i arbetskraften är höga, även om det enligt regeringen är andra strukturella hinder som utgör huvudorsaker till en långsammare etablering på arbetsmarknaden. För hushåll där kvinnans inkomster huvudsakligen utgörs av vårdnadsbidrag höjs reservationslönen, dvs. den lägsta lön en person är beredd att acceptera att arbeta för. När även andra hinder finns för arbetskraftsdeltagande kan vårdnadsbidraget skapa inlåsningseffekter och försena nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

Vårdnadsbidraget infördes för att ge föräldrar mer tid med sina barn. Bidraget har dock nyttjats enbart marginellt, vilket indikerar att andra stöd­system många gånger täcker de behov föräldrar har av ledighet och ersättning för omsorgen om barnen.

Konsekvenser och ikraftträdande

Ett upphävande av vårdnadsbidraget kan enligt propositionen öka behovet av antalet förskoleplatser, vilket i sin tur påverkar kommunernas kostnader. Kommunerna får dock möjlighet till en förhållandevis lång omställningstid i och med att tidigare beviljade vårdnadsbidrag och ansökningar som har gjorts före den 1 februari 2016 får beviljas. Regeringen bedömer därför att kommu­nerna ges rimliga förutsättningar att fullgöra sitt ansvar att anordna förskole­plats inom en viss tid.

Vidare ger föräldrapenningen föräldrarna flexibilitet och valfrihet utifrån barnets behov. Regeringen bedömer att föräldrar, trots upphävandet av vårdnadsbidraget, har fortsatt stora möjligheter att utifrån barnets och övriga familjens behov hitta flexibla lösningar som inte behöver innebära att den sammantagna föräldraledigheten med barnet minskar i någon större utsträck­ning.

Intressena av bl.a. förstärkt jämställdhet och ökat arbetskraftsdeltagande överväger den inskränkning som förslaget innebär för det kommunala själv­styret. Inskränkningen måste enligt regeringen anses vara proportionerlig i för­hållande till syftet med förslaget.

Den upphävda lagen ska fortfarande gälla för ärenden där ansökan om vårdnadsbidrag har lämnats in till en kommun före den 1 februari 2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.

Följdändringar

De bestämmelser i socialförsäkringsbalken som berör det kommunala vårdnads­bidraget föreslås upphävas, liksom bestämmelsen i dels lagen om anställningsskydd om beräkning av uppsägningstid för de arbetstagare som är föräldralediga på heltid med vårdnadsbidrag, dels föräldraledighetslagen om en förälders rätt till hel ledighet eller ledighet i form av förkortning av normal arbetstid med hälften när han eller hon får helt vårdnadsbidrag, dels i inkomst­skattelagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Även en bestämmelse om över­hoppningsbar tid vid bestämmande av ramtid för uppfyllande av arbets­villkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring föreslås upphävas.

Regeringen förslår att följdändringarna ska träda i kraft den 1 februari 2016.

Motionerna

I kommittémotion 2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. (M) begärs avslag på propositionen. Införandet av vårdnadsbidraget medförde enligt motionärerna ökade möjligheter till eget inflytande och valfrihet för barnfamiljer, samt erbjöd ett alternativ till förskolan för de föräldrar som önskade. Etablerings­frihet och olika former av barnomsorg är viktigt för att kunna tillgodose familjers behov av olika barnomsorgslösningar. Upphävandet av det kommu­nala vårdnadsbidraget inskränker föräldrars inflytande och valfrihet.

I motion 2015/16:243 begär Jan Ericson (M) ett tillkännagivande om att se över möjligheterna att ge kommunerna större frihet att besluta om vårdnads­bidragets storlek. Enligt motionären är dagens maximala nivå för låg och därför bör kommuner får större frihet att själva besluta om storleken på vård­nadsbidraget.

Linus Bylund m.fl. (SD) yrkar i motion 2015/16:172 avslag på propo­sitionen. Enligt motionärerna ska familjer själva kunna välja att stanna hemma längre med sina barn. Dagens blygsamma utnyttjande av vårdnadsbidraget beror troligen på att ersättningen är alldeles för låg och bara erbjuds i vissa kommuner.

I kommittémotion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 16 begärs ett tillkännagivande om att höja vårdnadsbidraget från dagens 3000kronor till 6000 kronor och göra det obligatoriskt för samtliga kommuner att införa vårdnadsbidrag. Enligt motionärerna är det en självklar­het att familjer själva ska kunna välja att stanna hemma längre med sina barn. Med en högre ersättning kommer fler familjer att vara intresserade.

Annika Qarlsson m.fl. (C) begär i kommittémotion 2015/16:2431 yrkande 11 ett tillkännagivande om att se över möjligheten att avskaffa vårdnads­bidraget eftersom det skapar en kvinno- och fattigdomsfälla. I praktiken är vårdnadsbidraget ett stort hinder främst för kvinnor då det minskar den arbetade tiden, inte är pensionsgrundande och således ger sämre pension. Motionärerna vill ge kvinnor ekonomisk makt och frihet, vilket vårdnads­bidragets effekter motverkar.

I kommittémotion 2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 1 begärs avslag på propositionen. Enligt motionärerna möjliggör vårdnads­bidraget mer tid för föräldrar att vara tillsammans med små barn, och barn­familjernas möjligheter till flexibla val behöver öka, inte begränsas. I yrkande 2 i samma motion begärs ett tillkännagivande om mer tid för barnen. Familje­politiken bör enligt motionärerna syfta till att stödja familjerna, möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas valfrihet, vilket var syftet med vårdnadsbidraget.

Andreas Carlson m.fl. (KD) begär i partimotion 2015/16:2569 yrkande 17 ett tillkännagivande om att ett obligatoriskt vårdnadsbidrag bör införas i alla kommuner. Enligt motionärerna underlättar vårdnadsbidraget familjers möjlighet att lägga sitt eget livspussel och att prioritera mer tid för barnen. I yrkande 18 i samma motion begärs ett tillkännagivande om att avskaffa vårdnadsbidragets belopps- och åldersgräns. Kommunerna ska enligt motionärerna själva kunna avgöra ersättningsnivån eller möjliggöra vårdnads­bidrag för barn som är tre år eller äldre.

Vidare begär Andreas Carlson m.fl. (KD) i partimotion 2015/16:2980 yrkande 5 ett tillkännagivande om vårdnadsbidrag i alla kommuner. Enligt motionärerna bör barnfamiljers möjlighet till flexibla lösningar öka, och därför bör vårdnadsbidrag göras obligatoriskt i alla kommuner.

Mikael Oscarsson (KD) begär i motion 2015/16:3232 ett tillkännagivande om att inte begränsa beloppet för det kommunala vårdnadsbidraget till 3000kronor per kalendermånad. Det är enligt motionären rimligt att kommunerna själva får bestämma den ekonomiska nivån på vårdnadsbidraget då det är kommunerna som betalar ut det.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att för den ekonomiska familje­politiken är ett jämställt föräldraskap både en viktig utgångspunkt och en central målsättning. Möjligheten att försörja sig genom arbete är den faktor som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilda indivi­dens oberoende och trygghet.

Det nuvarande mönstret för hur omsorgsarbetet om små barn fördelas mellan föräldrar leder för kvinnors del ofta till ett lägre arbetskraftsdeltagande, längre frånvaro från arbetsmarknaden i form av långa föräldraledigheter, deltidsarbete och högre frånvaro med tillfällig föräldrapenning än vad som är fallet för män med små barn. Kvinnors svagare förankring på arbetsmarknaden leder i sin tur bl.a. till sämre pension och sämre ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och sjukdom.

Mot denna bakgrund anser utskottet i likhet med regeringen att det finns behov av att vidta åtgärder. En åtgärd som bidrar till ekonomisk själv­ständig­het och en mer jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet är att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Därutöver kan ett avskaf­fande av vårdnadsbidraget mildra inlåsningseffekter och, tillsammans med andra insatser för ett ökat arbetskraftsdeltagande, påskynda etableringen av nyanlända, vilket i dessa tider med stora flyktingströmmar till Europa är mycket angeläget.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Motionerna 2015/16:171 (M), 2015/16:172 (SD) och 2015/16:257 (KD) yrkande 1 avstyrks därmed.

Med hänsyn till att utskottet anser att vårdnadsbidraget ska avskaffas kan utskottet inte ställa sig bakom yrkanden om ändrad storlek på vårdnads­bidraget eller införande av obligatoriskt vårdnadsbidrag i alla kommuner, varför även motionerna 2015/16:243 (M), 2015/16:3095 (SD) yrkande 16, 2015/16:2569 (KD) yrkandena 17 och 18, 2015/16:2980 (KD) yrkande 5, 2015/16:257 (KD) yrkande 2 och 2015/16:3232 (KD) avstyrks. Även motion 2015/16:2431 (C) yrkande 11, som får anses tillgodosedd, avstyrks.

Reservationer

1.

Vårdnadsbidragets avskaffande, punkt 1 (M, SD, KD)

av Johan Forssell (M), Mikael Cederbratt (M), Lars-Arne Staxäng (M), Lotta Finstorp (M), Linus Bylund (SD), Roland Utbult (KD) och Paula Bieler (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till

1. lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,

2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

3. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,

4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

5. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

6. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. (M),

2015/16:172 av Linus Bylund m.fl. (SD) och

2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 1 och

avslår proposition 2014/15:147 punkterna 1–6.

Ställningstagande

Införandet av vårdnadsbidraget medförde ökade möjligheter till inflytande och ökad valfrihet för barnfamiljer. Barnfamiljernas möjligheter till flexibla val måste öka, inte begränsas. Ett upphävande av det kommunala vårdnads­bidraget går i motsatt riktning. Propositionen bör därför avslås.

2.

Vårdnadsbidraget, punkt 2 (SD)

av Linus Bylund (SD) och Paula Bieler (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 16 och

avslår motionerna

2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:243 av Jan Ericson (M),

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 11,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18,

2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2015/16:3232 av Mikael Oscarsson (KD).

Ställningstagande

Vårdnadsbidraget bör behållas, och regeringen bör återkomma med förslag om att ersättningen höjs från dagens 3000kronor till 6000kronor. Det bör även vara obligatoriskt för samtliga kommuner att införa vårdnadsbidrag. Det är en självklarhet att familjer själva ska kunna välja att stanna hemma längre med sina barn. Om ersättningen höjs kommer fler familjer att vara intresserade. Regeringen bör återkomma med förslag i enlighet med det anförda.

3.

Vårdnadsbidraget, punkt 2 (KD)

av Roland Utbult (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18 samt

2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

avslår motionerna

2015/16:243 av Jan Ericson (M),

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 11,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 16 och

2015/16:3232 av Mikael Oscarsson (KD).

Ställningstagande

Anknytning, omsorg, gemenskap och fostran kräver tid, och måste få ta tid. Under barnets första tre år är behovet av föräldrarna som allra störst. Det finns ett starkt önskemål från många föräldrar att vara hemma lite längre när barnen är små. Det finns också utvecklingspsykologiska och hälsomässiga argument som talar för att möjliggöra en senare start i förskola eller annan barnomsorg. Valfrihet och ekonomisk rättvisa mellan olika barnomsorgsformer och förutsättningar för föräldrar att ägna mer tid tillsammans med sina barn behövs. Barnfamiljernas möjligheter till flexibla val behöver öka, inte begränsas, och föräldraskapet stärkas, inte undergrävas. Målet med vårdnads­bidraget är att möjliggöra mer tid med barnen och ge valfrihet men framför allt att jämställa omsorgen om de egna barnen med annan barnomsorg. Trots att vårdnadsbidraget har varit mycket kringskuret finns det ett starkt stöd för att det ska finnas kvar. Vårdnadsbidraget bör behållas och regeringen återkomma med förslag om ett obligatoriskt vårdnadsbidrag i alla kommuner och ett avskaffande av belopps- och åldersgränserna i vårdnadsbidraget.

Särskilt yttrande

Vårdnadsbidragets avskaffande, punkt 1 (C)

Fredrik Christensson (C) anför:

Vårdnadsbidraget, som erbjuder föräldrar en möjlighet att stanna hemma tills barnet blir tre år, blir i praktiken ett stort hinder främst för kvinnor. Det minskar den arbetade tiden, är inte pensionsgrundande och ger således sämre pension. Eftersom det är kvinnor som ofta redan står långt från arbets­marknaden som till största delen använder vårdnadsbidraget är det de som binds till hemmet. Vårdnadsbidraget gör dem ekonomiskt beroende av den andra parten och leder till att de hamnar i utanförskap.

Jag kan nu konstatera att regeringen i denna proposition föreslår att vård­nadsbidraget avskaffas, något som Centerpartiet välkomnar.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 

Följdmotionerna

2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. (M):

Riksdagen avslår propositionen.

2015/16:172 av Linus Bylund m.fl. (SD):

Riksdagen avslår proposition 2014/15:147.

2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD):

1.Riksdagen avslår proposition 2014/15:147.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer tid för barnen och tillkännager detta för regeringen.

Motioner från allmänna motionstiden 2015/16

2015/16:243 av Jan Ericson (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge kommunerna större frihet att besluta om vårdnadsbidragets storlek och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C):

11.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att avskaffa vårdnadsbidraget, eftersom det skapar en kvinno- och fattigdomsfälla, och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD):

17.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett obligatoriskt vårdnadsbidrag i alla kommuner och tillkännager detta för regeringen.

18.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa vårdnadsbidragets belopps- och åldersgräns och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD):

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdnadsbidrag i alla kommuner och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD):

16.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja ersättningen i vårdnadsbidraget från dagens 3000 till 6000 kronor samt göra det obligatoriskt för samtliga kommuner att införa möjligheten och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3232 av Mikael Oscarsson (KD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen av hänsyn till det kommunala självstyret inte ska begränsa beloppet för det kommunala vårdnadsbidraget till 3 000 kronor per kalendermånad och tillkännager detta för regeringen.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag