Det nya pensionssystemet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1997/98:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1998

Beslut

Nytt pensionssystem (SfU13)

Riksdagen godkände regeringens förslag till nytt pensionssystem med reformerade regler för inkomstgrundad ålderspension och ett nytt grundtrygghetssystem. Det nya inkomstgrundade systemet är avgiftsdefinierat till skillnad från nuvarande ATP-system som är förmånsdefinierat. Grundskyddet ska finansieras med allmänna skattemedel medan den inkomstgrundade pensionen ska vara avgiftsfinansierad. Beräkningen av inkomstgrundad ålderspension ska bygga på den s.k. livsinkomstprincipen. Pension ska till större delen komma från ett fördelningssystem och till mindre del från ett premiepensionssystem. I premiepensionssystemet ska inbetalda medel fonderas och tillgodohavandet redovisas på individuella premiepensionskonton. Den enskilde bestämmer hos vilka förvaltare medlen ska placeras. Den inkomstgrundade pensionen, som fullt ut ska omfatta personer födda 1954 eller senare och delvis personer födda 1938-1953, kompletteras med ett grundskydd i form av en garantipension. Garantipensionssystemet ska omfatta personer födda år 1938 eller senare. Reglerna om intjänande av pensionsrätt i det inkomstgrundade systemet träder i kraft den 1 januari 1999, och utbetalning av inkomstgrundad pension ska ske fr.o.m. januari 2001. Garantipensionen träder i kraft den 1 januari 2001 med första utbetalning i januari 2003. Riksdagen beslutade om en ändring i regeringens förslag för att den sjunde AP-fondstyrelsen, som ska förvalta medlen för dem som inte gör ett aktivt val av förvaltare, skulle kunna inrättas redan den 1 juli 1998.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.