Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Det ska bli straffbart att utnyttja människor genom exempelvis tiggeri (JuU32)

Det ska bli straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete under uppenbart orimliga villkor. Villkoren kan till exempel handla om oavlönat arbete eller oacceptabla säkerhetsrisker. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat att

  • straffet för människoexploatering blir fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt innebär det fängelse i lägst två år och högst tio år
  • brottet människohandel förtydligas så att lagen blir lättare att tillämpa
  • maxstraffet för grovt koppleri skärps från åtta till tio års fängelse.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-17
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:JuU32

Det ska bli straffbart att utnyttja människor genom exempelvis tiggeri (JuU32)

Det ska bli straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete under uppenbart orimliga villkor. Villkoren kan till exempel handla om oavlönat arbete eller oacceptabla säkerhetsrisker. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat att

  • straffet för människoexploatering blir fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt innebär det fängelse i lägst två år och högst tio år
  • brottet människohandel förtydligas så att lagen blir lättare att tillämpa
  • maxstraffet för grovt koppleri skärps från åtta till tio års fängelse.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-21
Debatt i kammaren: 2018-05-22
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i rättegångsbalken med den ändringen att 27 kap. 20 d § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2017/18:123 punkterna 1-3 och 2017/18:177 punkt 2.2.

2. Skärpta straff för människoexploatering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4009 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 2.

Reservation 1 (SD, -)

3. Ytterligare åtgärder för att stoppa människohandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1374 av Monica Green och Carina Ohlsson (båda S).

4. Nationellt tiggeriförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 2,

2017/18:1425 av Erik Andersson (M),

2017/18:1953 av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M),

2017/18:1977 av Edward Riedl (M),

2017/18:3389 av Runar Filper (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 61,

2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. (M) och

2017/18:4009 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1.

Reservation 2 (M, SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 0 10
SD 0 33 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 184 111 0 54


5. Lokala tiggeriförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 7.

6. Tiggeri ur ett näringspolitiskt perspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:127 av Said Abdu (L).