Digital kommunikation i domstolsprocesser

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2020

Beslut

Enklare att kommunicera digitalt med domstolarna (JuU4)

Från den 1 januari 2021
kan du skicka flera sorters dokument
med e-post till en domstol.

Du kan också godkänna vissa dokument
med BankID i din telefon eller dator.

Du behöver inte längre
lämna in dem på papper.

Det ska bli lättare att kommunicera digitalt med en domstol. En rad lagändringar gör det möjligt att till exempel skriva under en stämningsansökan eller fullmakt med elektronisk underskrift och lämna den till domstolen digitalt istället för på papper.

De ändrade reglerna ska effektivisera domstolarnas verksamhet, stärka rättssäkerheten och ge god service till medborgarna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna börjar i huvudsak gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-10-01
Justering: 2020-10-15
Trycklov: 2020-10-20
Betänkande 2020/21:JuU4

Enklare att kommunicera digitalt med domstolarna (JuU4)

Det ska bli lättare att kommunicera digitalt med en domstol. En rad lagändringar gör det möjligt att till exempel skriva under en stämningsansökan eller fullmakt med elektronisk underskrift och lämna den till domstolen digitalt istället för på papper.

De ändrade reglerna ska effektivisera domstolarnas verksamhet, stärka rättssäkerheten och ge god service till medborgarna. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna börjar i huvudsak gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-03
Debatt i kammaren: 2020-11-04
4

Beslut

Beslut: 2020-11-04
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Digital kommunikation i domstolsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i jordabalken,
3. lag om ändring i utsökningsbalken.
4. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
5. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
6. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
7. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
8. lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,
9. lag om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:189 punkterna 1-9.