Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

EU-länder ska byta information om multinationella företags finanser (SkU14)

Uppgifter om multinationella företag, såsom till exempel inkomster och vinster, ska vara tillgängliga för skatteadministrationerna i alla EU-länder. Ett automatiskt utbyte av information mellan medlemsländerna införs därför. Denna form av informationsutbyte kallas för land-för-land-rapportering och syftar bland annat till att öka transparensen och därigenom motverka skatteflykt och skatteundandragande.

Dessutom uppdateras reglerna för hur internprissättning ska gå till, det vill säga hur en internationell koncern ska prissätta transaktioner inom den egna koncernen. Uppdateringen innebär att de svenska reglerna anpassas till OECD:s nya standard.

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag. Förslagen grundar sig på standarder som tagits fram av organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD och på EU-regler.

Förändringarna ska i huvudsak börja gälla den 1 april 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-02-23
Trycklov: 2017-02-24
Reservationer 1
bet 2016/17:SkU14

EU-länder ska byta information om multinationella företags finanser (SkU14)

Uppgifter om multinationella företag, såsom till exempel inkomster och vinster, ska vara tillgängliga för skatteadministrationerna i alla EU-länder. Ett automatiskt utbyte av information mellan medlemsländerna införs därför. Denna form av informationsutbyte kallas för land-för-land-rapportering och syftar bland annat till att öka transparensen och därigenom motverka skatteflykt och skatteundandragande.

Dessutom uppdateras reglerna för hur internprissättning ska gå till, det vill säga hur en internationell koncern ska prissätta transaktioner inom den egna koncernen. Uppdateringen innebär att de svenska reglerna anpassas till OECD:s nya standard.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag. Förslagen grundar sig på standarder som tagits fram av organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD och på EU-regler.

Förändringarna ska i huvudsak börja gälla den 1 april 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-28
Debatt i kammaren: 2017-03-01
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet,
2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
4. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:47 punkterna 1-4.

2. Ändrade gränsvärden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3581 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 296 17 0 36