E-hälsa m.m.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om e-hälsa och information inom nätbaserad vård (SoU17)

Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om bland annat e-hälsa och bristande eller svårtillgänglig information inom nätbaserad vård.

Regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att

  • ta fram en nationell plattform för mer lättillgänglig information om kvalitet, väntetider och utbud av vård
  • utreda frågan om en långsiktig patientreform
  • utreda behovet av ett brett nationellt kvalitetsregister för kognitiva sjukdomar.

Syftet med uppmaningarna är bland annat att förenkla och underlätta för patienter att på nätet kunna hitta information om bland annat väntetider, behandlingar, uppföljning och jämförelse samt medicinering.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till att arbete redan pågår inom området.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om uppföljning och jämförelse, patientdatareform samt kvalitetsregister. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-22, 2022-03-24, 2022-04-26

Uppmaningar till regeringen om e-hälsa och information inom nätbaserad vård (SoU17)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om bland annat e-hälsa och bristande eller svårtillgänglig information inom nätbaserad vård.

Enligt utskottet bör regeringen ge lämplig myndighet i uppdrag att

  • ta fram en nationell plattform fo¨r mer la¨ttillga¨nglig information om kvalitet, va¨ntetider och utbud av va°rd
  • utreda frågan om en långsiktig patientreform
  • utreda behovet av ett brett nationellt kvalitetsregister fo¨r kognitiva sjukdomar.

Syftet med uppmaningarna är bland annat att förenkla och underlätta för patienter att på nätet kunna hitta information om bland annat väntetider, behandlingar, uppföljning och jämförelse av vård, samt medicinering.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner med hänvisning till att arbete redan pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.