Effektivare bevisupptagning inom EU

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU36

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 18 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 18 maj 2022

Utskottets förslag

Ändringar i lagtexter kring bevisupptagning inom EU (JuU36)

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar i tre lagar som rör bevisupptagning vid utländsk domstol.

Ändringarna gäller justeringar av lagtexterna för att förtydliga lagarna. Bland annat att där orden "mål eller ärenden" byts ut mot "mål och ärenden" och att EG ersätts med EU.

Lagarna som berörs är:

  • lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol,
  • lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
  • lag om ändring i lagen (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den i juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ändringar i lagtexter kring bevisupptagning inom EU (JuU36)

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar i tre lagar som rör bevisupptagning vid utländsk domstol.

Ändringarna gäller justeringar av lagtexterna för att förtydliga lagarna. Bland annat att där orden "mål eller ärenden" byts ut mot "mål och ärenden" och att EG ersätts med EU.

Lagarna som berörs är:

  • lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol,
  • lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
  • lag om ändring i lagen (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den i juli 2022.

Förslagspunkter

1. Effektivare bevisupptagning inom EU

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol,
2. lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol,
3. lag om ändring i lagen (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur med den ändringen att orden "mål eller ärenden" i lagens rubrik ska bytas ut mot orden "mål och ärenden".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:142 punkterna 1-3.