Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m.

BoUs betänkande 1998/99:BoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1999

Beslut

Större möjligheter slippa betala tillbaka bostadsbidrag (BoU9)

Riksdagen godkände regeringens förslag om eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag. Beslutet innebär att försäkringskassorna får större möjligheter att efterge krav på återbetalningsskyldighet av bostadsbidrag för personer som under överskådlig tid inte kommer att kunna betala tillbaka bidragen. Lagändringen träder i kraft den 15 maj 1999. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, att någon avgift inte ska tas ut på de återbetalningspliktiga bostadsbidrag som avser bidragsåret 1997. Med anledning av motionsförslag gavs regeringen i uppdrag att överväga om någon avgift ska tas ut på återbetalningen av 1998 års bostadsbidrag. Riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att göra en utvärdering av bostadsbidragsreglerna. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att utvärderingen särskilt bör belysa träffsäkerheten hos de preliminära bostadsbidragen och hur denna kan förbättras.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Större möjligheter slippa betala tillbaka bostadsbidrag (BoU9)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag. Förslaget innebär att försäkringskassorna får större möjligheter att efterge krav på återbetalningsskyldighet av bostadsbidrag för personer som under överskådlig tid inte kommer att kunna betala tillbaka bidragen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 maj 1999. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att någon avgift inte skall tas ut på de återbetalningspliktiga bostadsbidrag som avser bidragsåret 1997. Med anledning av motionsförslag föreslår utskottet vidare att rikdagen ger regeringen i uppdrag att överväga om någon avgift ska tas ut på återbetalningen av 1998 års bostadsbidrag. Riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att göra en utvärdering av bostadsbidragsreglerna. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande om att utvärderingen särskilt bör belysa träffsäkerheten hos de preliminära bostadsbidragen och hur denna kan förbättras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.