Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2006

Beslut

Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter (KU39)

En ny lag med ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagens myndigheter börjar gälla den 1 januari 2007. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat anslag och inkomsttitlar, kapitalförsörjning, redovisning och revision. Det innebär att samma regler som i dag gäller för myndigheter under regeringen i huvudsak även kommer att gälla för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-04
Justering: 2006-05-11
Betänkande publicerat: 2006-05-17
Trycklov: 2006-05-17
bet 2005/06:KU39

Alla beredningar i utskottet

2006-05-04, 2006-05-02

Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter (KU39)

En ny lag med ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagens myndigheter börjar gälla den 1 januari 2007. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat anslag och inkomsttitlar, kapitalförsörjning, redovisning och revision. Det innebär att samma regler som i dag gäller för myndigheter under regeringen i huvudsak även kommer att gälla för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-15
4

Beslut

Beslut: 2006-06-15
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagens myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
- dels de av riksdagsstyrelsen framlagda förslagen till
a) lag om ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen med de ändringarna att i 17 § första stycket paragrafhänvisningen "18 eller 19 §§" skall bytas ut mot "18 eller 19 §" och i 31 § paragrafhänvisningen "22 §" skall bytas ut mot "23 §",
b) lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank med den ändringen att i 8 kap. 4 § tredje stycket orden "avpligt och seyttras så snart det är lämnast" skall bytas ut mot "avyttras så snart det är lämpligt och senast",
c) lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen med den ändringen att lagens ikraftträdandebestämmelse får följande lydelse: "Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006 i fråga om 12 och 19 §§ och i övrigt den 1 januari 2007.", samt
d) lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän,
- dels det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till
e) lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2005/06:RS5 punkt 1.

2. Upphävande av tidigare bemyndiganden och andra beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att av riksdagen tidigare givna bemyndiganden och andra beslut skall upphöra att gälla i de avseenden som de i förslagspunkt 1 angivna lagarna reglerar.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS5 punkt 2.