Elberedskapsavgift

Försvarsutskottets bet 2017/18:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2017

Beslut

Regeringen ska få ta fram regler om avgift för elberedskap (FöU9)

Regeringen får rätt att besluta om regler om de beredskapsavgifter som elföretag ska betala. Avgifterna används för att förebygga, motstå och hantera den typ av störningar i elförsörjningen som kan innebära att det blir svåra påfrestningar på samhället.

Förändringen innebär att elberedskapslagen ändras. Den reglerar vilka skyldigheter ett elföretag har för att se till att samhället har tillgång till el. I dag är det specificerat i lagen vilka avgifter som ska betalas, framöver kommer det alltså att vara regeringen som bestämmer reglerna. Regeringen kan också välja att lämna över rätten till en myndighet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-10
Justering: 2017-10-19
Trycklov: 2017-10-20
bet 2017/18:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2017-10-10, 2017-09-21

Regeringen ska få ta fram regler om avgift för elberedskap (FöU9)

Regeringen får rätt att besluta om regler om de beredskapsavgifter som elföretag ska betala. Avgifterna används för att förebygga, motstå och hantera den typ av störningar i elförsörjningen som kan innebära att det blir svåra påfrestningar på samhället.

Förändringen innebär att elberedskapslagen ändras. Den reglerar vilka skyldigheter ett elföretag har för att se till att samhället har tillgång till el. I dag är det specificerat i lagen vilka avgifter som ska betalas, framöver kommer det alltså att vara regeringen som bestämmer reglerna. Regeringen kan också välja att lämna över rätten till en myndighet.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elberedskapsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:201.