Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.

LUs bet 2005/06:LU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2006

Beslut

Ansökningar om inskrivning får lämnas in elektroniskt (LU17)

Det ska bli möjligt att lämna in ansökningar om inskrivning på elektronisk väg. Även ansökningar enligt lagen om pantbrevsregister ska kunna lämnas in elektroniskt. Den som har beviljats lagfart för en fastighet ska få direktåtkomst till uppgifter i fastighetsregistret om den fastigheten. Motsvarande ska gälla en fastighetsägares åtkomst till uppgifter i pantbrevsregistret om inteckningar i den egna fastigheten. Det blir även möjligt för inskrivningsmyndigheten att införa elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen. Systemet med så kallat dagsgodkännande av inskrivningsdag avskaffas och ärendena ska i stället avgöras var för sig, sedan de har diarieförts. De flesta lagändringarna börjar gälla den 1 april 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-26
Justering: 2006-02-09
Betänkande publicerat: 2006-02-14
Trycklov: 2006-02-14
bet 2005/06:LU17

Ansökningar om inskrivning får lämnas in elektroniskt (LU17)

Det ska bli möjligt att lämna in ansökningar om inskrivning på elektronisk väg. Även ansökningar enligt lagen om pantbrevsregister ska kunna lämnas in elektroniskt. Den som har beviljats lagfart för en fastighet ska få direktåtkomst till uppgifter i fastighetsregistret om den fastigheten. Motsvarande ska gälla en fastighetsägares åtkomst till uppgifter i pantbrevsregistret om inteckningar i den egna fastigheten. Det blir även möjligt för inskrivningsmyndigheten att införa elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen. Systemet med så kallat dagsgodkännande av inskrivningsdag avskaffas och ärendena ska i stället avgöras var för sig, sedan de har diarieförts. De flesta lagändringarna börjar gälla den 1 april 2006. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-22
4

Beslut

Beslut: 2006-02-22
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i jordabalken,
b) lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister,
c) lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:28.

2. Vissa aviseringsrutiner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L3 yrkandena 1 och 2.