Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar

LUs bet 2005/06:LU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar (LU24)

Den 1 januari 2007 blir alla som annonserar i Post- och Inrikes Tidningar enligt lag skyldiga att betala en avgift för detta. I lagar eller andra författningar står det ofta att beslut eller andra åtgärder av myndigheter och andra ska kungöras för att sprida informationen till allmänheten eller till vissa personer. Vanligast är att kungörande ska ske i ortstidningar eller i Post- och Inrikes Tidningar eller i bådadera. I dag finns inte några bestämmelser om att den som annonserar i Post- och Inrikes Tidningar är skyldig att betala avgift för detta. Trots det anses det finnas en sådan skyldighet. Med den nya lagen försvinner denna oklarhet. Lagändringen bygger på förutsättningen att Post- och Inrikes Tidningar i fortsättningen ska offentliggöras på Bolagsverkets webbplats. Regeringen får möjlighet att godkänna ett sådant avtal mellan Bolagsverket och Svenska Akademien som har rätt att ge ut Post- och Inrikes Tidningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-30
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-04-25
Trycklov: 2006-04-25
Reservationer 1
bet 2005/06:LU24

Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar (LU24)

Den 1 januari 2007 blir alla som annonserar i Post- och Inrikes Tidningar enligt lag skyldiga att betala en avgift för detta. I lagar eller andra författningar står det ofta att beslut eller andra åtgärder av myndigheter och andra ska kungöras för att sprida informationen till allmänheten eller till vissa personer. Vanligast är att kungörande ska ske i ortstidningar eller i Post- och Inrikes Tidningar eller i bådadera. I dag finns inte några bestämmelser om att den som annonserar i Post- och Inrikes Tidningar är skyldig att betala avgift för detta. Trots det anses det finnas en sådan skyldighet. Med den nya lagen försvinner denna oklarhet. Lagändringen bygger på förutsättningen att Post- och Inrikes Tidningar i fortsättningen ska offentliggöras på Bolagsverkets webbplats. Regeringen får möjlighet att godkänna ett sådant avtal mellan Bolagsverket och Svenska Akademien som har rätt att ge ut Post- och Inrikes Tidningar. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-03
4

Beslut

Beslut: 2006-05-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar,
2. bemyndigar regeringen att godkänna avtal mellan Svenska Akademien och Bolagsverket om upplåtelse av rätten att ge ut Post- och Inrikes Tidningar (avsnitt 5).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:96 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2005/06:L12 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (m)