Elever med funktionshinder

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Utbildning och stöd till elever med funktionshinder (UbU4)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om ansvaret för utbildning och stöd till elever med funktionshinder. Funktionshindrade ska så elever långt som möjligt erbjudas en anpassad utbildning i sin hemkommun och därmed ha rätten att kunna bo hemma med sina föräldrar. Synskadade och talskadade elever ska inte längre tillhöra den statliga specialskolans målgrupp. I stället ska kommunerna ha det fulla ansvaret för dem. Som en följd av detta avvecklas de fasta skoldelarna vid Ekeskolan i Örebro och Hällsboskolan i Sigtuna successivt. Staten ska dock även i fortsättningen ha ett stort ansvar för att stödja kommunerna bl.a. genom en ny stödorganisation. Regeringen planerar en sammanslagning av Ekeskolans resurscenter med Tomtebodaskolans resurscenter till ett gemensamt resurscenter för synskadade elever. Riksdagen uttalade, med anledning av motionsförslag, att regeringen bör låta den framtida styrelsen för den nya stödorganisationen avgöra den slutliga lokaliseringen och organisationen. För döva, dövblinda och hörselskadade elever är en teckenspråkig skolmiljö nödvändig, och därför ska specialskolan behållas som skolform för dessa elever. De kvarvarande specialskolorna för döva och hörselskadade elever samt Åsbackaskolan i Gnesta ställs under en gemensam styrelse.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Utbildning och stöd till elever med funktionshinder (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om ansvaret för utbildning och stöd till elever med funktionshinder. Funktionshindrade ska så elever långt som möjligt erbjudas en anpassad utbildning i sin hemkommun och därmed ha rätten att kunna bo hemma med sina föräldrar. Synskadade och talskadade elever ska inte längre tillhöra den statliga specialskolans målgrupp. I stället ska kommunerna ha det fulla ansvaret för dem. Som en följd av detta avvecklas de fasta skoldelarna vid Ekeskolan i Örebro och Hällsboskolan i Sigtuna successivt. Staten ska dock även i fortsättningen ha ett stort ansvar för att stödja kommunerna bl.a. genom en ny stödorganisation. Regeringen planerar en sammanslagning av Ekeskolans resurscenter med Tomtebodaskolans resurscenter till ett gemensamt resurscenter för synskadade elever. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen uttalar att regeringen bör låta den framtida styrelsen för den nya stödorganisationen avgöra den slutliga lokaliseringen och organisationen. För döva, dövblinda och hörselskadade elever är en teckenspråkig skolmiljö nödvändig, och därför ska specialskolan behållas som skolform för dessa elever. De kvarvarande specialskolorna för döva och hörselskadade elever samt Åsbackaskolan i Gnesta ställs under en gemensam styrelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.