Elever med funktionshinder

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2004

Beslut

Motioner om elever med funktionshinder (UbU10)

Riksdagen sade nej till motioner om elever med funktionshinder. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om den kommunala skolans kvalitet för barn med funktionshinder, grundskoletidens längd, skolans tillgänglighet för funktionshindrade elever, rätten för elever till särskilt stöd, utbildningen för elever med neuropsykiatriska funktionshinder, stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter, särskolans personkrets och grunden för särskoleplacering, upphävande av beslut att avveckla vissa specialskolor, gymnasieutbildningen för döva och hörselskadade, inrättande av ett riksgymnasium för synskadade ungdomar med ytterligare funktionshinder, rätt för utvecklingsstörda till vuxenutbildning samt kostnader för utbildningstolkning. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om elever med funktionshinder (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om elever med funktionshinder. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om den kommunala skolans kvalitet för barn med funktionshinder, grundskoletidens längd, skolans tillgänglighet för funktionshindrade elever, rätten för elever till särskilt stöd, utbildningen för elever med neuropsykiatriska funktionshinder, stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter, särskolans personkrets och grunden för särskoleplacering, upphävande av beslut att avveckla vissa specialskolor, gymnasieutbildningen för döva och hörselskadade, inrättande av ett riksgymnasium för synskadade ungdomar med ytterligare funktionshinder, rätt för utvecklingsstörda till vuxenutbildning samt kostnader för utbildningstolkning. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.