Elevhälsa, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2005

Beslut

Motioner om elevhälsa (UbU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om elevhälsa. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om elevhälsans betydelse, undervisning i ämnet alkohol, narkotika och tobak, sex- och samlevnadsundervisning, ökat antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa fysisk aktivitet i skolan, med mera.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om elevhälsa (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om elevhälsa. Utskottet hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om elevhälsans betydelse, undervisning i ämnet alkohol, narkotika och tobak, sex- och samlevnadsundervisning, ökat antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa fysisk aktivitet i skolan, med mera.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.