En svensk strategi för hållbar utveckling -ekonomisk, social och miljömässig

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2004

Beslut

Revidering av den svenska strategin för hållbar utveckling (MJU3)

Regeringen har lämnat den första revideringen av den svenska strategin för hållbar utveckling från år 2002 (se 2001/02:MJU16 ). Revideringen sker främst med utgångspunkt från resultaten av världstoppmötet i Johannesburg år 2002. Men den tar också hänsyn till andra händelser sedan den första strategin lades, bland annat inom EU:s strategi för hållbar utveckling och den så kallade Lissabonprocessen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen avslog också motioner från främst allmänna motionstiderna 2002, 2003 och 2004. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen gjorde också ett uttalande om naturvårdsavtal. En större andel av avsättningarna för levande skogar bör ske genom frivilliga åtaganden. Skyddsformen naturvårdsavtal, där staten och markägaren tar ett gemensamt ansvar för naturvården, bör därför utnyttjas i betydligt större utsträckning än i dag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en reservation av de borgerliga partierna och Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 89 under punkt 62 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-09-16, 2004-10-14

Revidering av den svenska strategin för hållbar utveckling (MJU3)

Regeringen har lämnat den första revideringen av den svenska strategin för hållbar utveckling från år 2002 (se 2001/02:MJU16). Revideringen sker främst med utgångspunkt från resultaten av världstoppmötet i Johannesburg år 2002. Men den tar också hänsyn till andra händelser sedan den första strategin lades, bland annat inom EU:s strategi för hållbar utveckling och den så kallade Lissabonprocessen. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också attt riksdagen avslår motioner från främst allmänna motionstiderna 2002, 2003 och 2004. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har lämnat en reservation om naturvårdsavtal. Partierna anser att en större andel av avsättningarna för levande skogar bör ske genom frivilliga åtaganden. Riksdagen bör därför göra ett uttalande om att skyddsformen naturvårdsavtal, där staten och markägaren tar ett gemensamt ansvar för naturvården, bör utnyttjas i betydligt större utsträckning än i dag. Utskottets majoritet anser att skyddsarbetet behöver utvecklas ytterligare och vill vänta in regeringen proposition om miljökvalitetsmålen som kommer våren 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.