En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2019

Beslut

Ändrade regler ska underlätta för den som vill flytta sin pensionsförsäkring (FiU14)

Det ska bli lättare att flytta sin pensions-försäkring

Pensions-försäkring är pengar
som man kan spara ihop medan man jobbar.

Sen när man blir pensionär
kan man använda pengarna.

Man har sin pensions-försäkring hos ett företag.
Men ibland har det varit svårt och dyrt
när en person har velat flytta sin pensionsförsäkring
från ett företag till ett annat.

Nu har regeringen föreslagit
att det ska bli enklare och billigare
att flytta sin pensions-försäkring.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Regeringen har lagt fram lagförslag om en effektivare flytträtt av försäkringssparande. De avgifter som försäkringsföretagen tar ut i samband med flytt är fortfarande i många fall omotiverat höga. Lagförslaget innebär bland annat att det införs nya regler i försäkringsrörelselagen som förtydligar och begränsar vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Dessutom innebär lagförslaget att det förtydligas i inkomstskattelagen att pensionsförsäkringar får flyttas utan att personens skatt påverkas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och depåförsäkringar från traditionella livförsäkringar när det gäller vilka avgifter som får tas ut vid flytt och återköp. Avslag på övrig motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-07
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:FiU14

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-10-10

Ändrade regler ska underlätta för den som vill flytta sin pensionsförsäkring (FiU14)

Regeringen föreslår lagförslag om en effektivare flytträtt av försäkringssparande. De avgifter som försäkringsföretagen tar ut i samband med flytt är fortfarande i många fall omotiverat höga. Lagförslaget innebär bland annat att det införs nya regler i försäkringsrörelselagen som förtydligar och begränsar vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Dessutom innebär lagförslaget att det förtydligas i inkomstskattelagen att pensionsförsäkringar får flyttas utan att personens skatt påverkas.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
3. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
4. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:124 punkterna 1-4.

2. Ytterligare förändringar av avgiftsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och depåförsäkringar från traditionella livförsäkringar när det gäller vilka avgifter som får tas ut vid flytt och återköp och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2018/19:3114 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:3122 av Ulla Andersson m.fl. (V),

2018/19:3123 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1-4,

2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2801 av Mats Persson m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

3. Utredning om andra hinder vid flytt av tjänstepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3123 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 1 (KD)