En enklare plan- och bygglag

Civilutskottets bet 2009/10:CU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2010

Beslut

Ny lag ska förenkla plan- och byggprocessen (CU25)

En ny enklare plan- och bygglag börjar gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det här är några viktiga nyheter: Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande. Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor. Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked. Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas. Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband. En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:215 i denna del samt delvis bifall till propositionerna 2009/10:170 och 2009/10:184 i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotetts förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 3 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-25
Justering: 2010-06-08
Betänkande publicerat: 2010-06-11
Trycklov: 2010-06-11
Reservationer 1
bet 2009/10:CU25

Alla beredningar i utskottet

2010-05-25, 2010-05-06

Ny lag ska förenkla plan- och byggprocessen (CU25)

En ny enklare plan- och bygglag börjar gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det här är några viktiga nyheter:

  • Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande.
  • Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor.
  • Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked.
  • Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas.
  • Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband.
  • En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheterna.
Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-21
4

Beslut

Beslut: 2010-06-21
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny plan- och bygglag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels antar utskottets förslag enligt bilaga 3 till
1. plan- och bygglag,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,
4. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
5. lag om ändring i väglagen (1971:948),
6. lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),
7. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149),
8. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
9. lag om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik,
10. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
11. lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader,
12. lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
13. lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716),
14. lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan,
15. lag om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län,
16. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
17. lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978),
18. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
19. lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.,
20. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
21. lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
22. lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,
23. lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar,
24. lag om ändring i lagen (2006:545) om skyddsrum,
25. lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign.
dels ändrar sitt beslut med anledning av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU27 i fråga om lagen om mark- och miljödomstolar och beslutar att i lagen ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 3 §, 3 kap. 1 § och 5 kap. 2 §, enligt regeringens förslag till lag om mark- och miljödomstolar i proposition 2009/10:215 vilket återges i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:215 i denna del, bifaller delvis propositionerna 2009/10:170 och 2009/10:184 punkt 18 och avslår motionerna 2009/10:C13, 2009/10:C14, 2009/10:C15, 2009/10:C16 yrkandena 1-9 och 2009/10:C17 yrkandena 1-19.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m840012
c24005
fp24004
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt152146051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag