En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Förbättrad tillsyn på miljöområdet (MJU19)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att anpassa miljöbalken till nya EU-förordningar. Det införs även vissa nya bestämmelser för att effektivisera och förtydliga tillinsynen. Länsstyrelserna ges också rätt att ställa krav på kommuner som inte fullgör sitt tillsynsuppdrag att åtgärda brister i sitt uppdrag.

Tillsynsmyndigheter får även rätt att köpa in produkter och varor utan att ange att inköpet görs för myndighetens räkning för att kontrollera att de uppfyller gällande krav.

Riksdagen avslog även 2 yrkanden i en följdmotion och cirka 90 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019 om livsmedelspolitik som behandlas i betänkandet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-09
Reservationer 12
bet 2019/20:MJU19

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-14

Regeringen föreslår en förbättrad tillsyn på miljöområdet (MJU19)

Regeringen föreslår lagändringar för att anpassa miljöbalken till nya EU-förordningar om offentlig kontroll och om marknadskontroll. Det införs även vissa nya bestämmelser för  att effektivisera och förtydliga tillinsynen.  Länsstyrelserna ges också rätt att ställa krav på kommuner som inte fullgör sitt tillsynsuppdrag att åtgärda brister i sitt uppdrag.

Tillsynsmyndigheter får även rätt att köpa in produkter och varor utan att ange att inköpet görs för myndighetens räkning för att kontrollera att de uppfyller gällande krav.

Utskottet föreslår också att riksdagen avslår 2 yrkanden i en följdmotion och cirka 90 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019 om livsmedelspolitik som behandlas i betänkandet.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-12
Debatt i kammaren: 2020-06-15
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrad tillsyn på miljöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken med den ändringen att lagen ska träda i kraft den 1 augusti 2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:137.

2. Testköp under dold identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3570 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M)

3. Offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 32,

2019/20:1013 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2229 av Sten Bergheden (M).

Reservation 2 (SD)

4. Livsmedelskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 3 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 21 0 294


5. Märkning av livsmedel från länder med afrikansk svinpest

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:598 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


6. Märkning av antibiotika i livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1865 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S).

7. Märkning av fiskprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


8. Klimatmärkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 42,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 41 och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 49.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


9. Ursprungsmärkning av livsmedel på restauranger och i storhushåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:952 av Markus Wiechel (SD),

2019/20:1701 av Johnny Skalin (SD),

2019/20:2317 av Johan Löfstrand m.fl. (S) och

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 22 och 50.

Reservation 7 (SD, KD)

10. Regelverket för viltkött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 30 och

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (KD)

11. Förenklad försäljning av vildsvinskött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 31,

2019/20:956 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD),

2019/20:1023 av Åsa Coenraads (M),

2019/20:1024 av Helena Antoni (M) yrkandena 1 och 3,

2019/20:1376 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2019/20:2026 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:2173 av Lotta Finstorp (M),

2019/20:2544 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm (M),

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 17 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 10 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


12. Tillgängliggöra vildsvinskött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 29,

2019/20:1024 av Helena Antoni (M) yrkande 2 och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)

13. Tillgängliggöra ekologiska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1231 av Magnus Manhammar (S).

14. Nya livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2443 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1 och 2.

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.