En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2022

Beslut

Skrivelse om förenklingspolitik för företag har behandlats (NU16)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om en förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga. I skrivelsen redogör regeringen bland annat för sina nya mål för förenklingspolitiken. I korthet är de nya målen att

  • de samlade regelverken ska främja tillväxt, konkurrenskraft och innovation
  • kostnaderna som följer av regler ska minska för svenska företag
  • förvaltningsmyndigheternas handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta
  • förvaltningsmyndigheternas bemötande och service till företag ska vara väl fungerande
  • andelen digitala tjänster ska öka när det gäller företagens kontakter med myndigheter, i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter.

Riksdagen understryker vikten av att regeringen följer upp de nya målen och utvärderar de åtgärder som vidtas för att nå dem, samt redogör detta för riksdagen.

Riksdagen anser också att regeringen bör pröva att använda så kallade solnedgångsklausuler när nya regler införs. En sådan klausul innebär att en regel inte varar tills vidare utan måste omprövas vid en viss tidpunkt för att säkerställa att den fyller sin funktion. Riksdagen har genom ett tidigare tillkännagivande redan uppmanat regeringen att pröva solnedgångsklausuler för att undvika onödigt regelkrångel för företag. När regeringen i skrivelsen nu anser sig ha slutbehandlat det tidigare tillkännagivandet håller riksdagen inte med. Därför riktar riksdagen återigen ett tillkännagivande till regeringen om att pröva solnedgångsklausuler.

Med detta avslutade riksdagen ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen sa även nej till cirka 110 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Förslagen handlar bland annat om regelförenkling för företag, handläggningstider och tillståndsprocesser.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionsyrkande om solnedgångsklausuler. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-20, 2022-02-17

Skrivelse om förenklingspolitik för företag har behandlats (NU16)

Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om en förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga. I skrivelsen redogör regeringen bland annat för sina nya mål för förenklingspolitiken. I korthet är de nya målen att

  • de samlade regelverken ska främja tillväxt, konkurrenskraft och innovation
  • kostnaderna som följer av regler ska minska för svenska företag
  • förvaltningsmyndigheternas handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta
  • förvaltningsmyndigheternas bemötande och service till företag ska vara väl fungerande
  • andelen digitala tjänster ska öka när det gäller företagens kontakter med myndigheter, i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter.

Näringsutskottet understryker vikten av att regeringen följer upp de nya målen och utvärderar de åtgärder som vidtas för att nå dem, samt redogör detta för riksdagen.

Utskottet anser också att regeringen bör pröva att använda så kallade solnedgångsklausuler när nya regler införs. En sådan klausul innebär att en regel inte varar tills vidare utan måste omprövas vid en viss tidpunkt för att säkerställa att den fyller sin funktion. Riksdagen har genom ett tidigare tillkännagivande redan uppmanat regeringen att pröva solnedgångsklausuler för att undvika onödigt regelkrångel för företag. När regeringen i skrivelsen nu anser sig ha slutbehandlat det tidigare tillkännagivandet håller utskottet inte med. Därför föreslår utskottet att riksdagen återigen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att pröva solnedgångsklausuler.

Med detta föreslår näringsutskottet att riksdagen avslutar ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska säga nej till cirka 110 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Förslagen handlar bland annat om regelförenkling för företag, handläggningstider och tillståndsprocesser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.