En kronofogdemyndighet i tiden (prop. 2005/06:200 och prop. 2005/06:124 delvis)

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Tio kronofogdemyndigheter blir en ny myndighet (SkU35)

De nuvarande tio regionala kronofogdemyndigheterna avvecklas och en ny myndighet med rikstäckande verksamhet, Kronofogdemyndigheten, inrättas den 1 juli 2006. Den nya myndigheten ska vara fristående men knyts till Skatteverket i strategiska frågor och för att myndigheterna ska kunna utnyttja gemensamt stöd när det gäller IT-verksamheten och administrativa stödfunktioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2005/06:200 och delvis bifall till proposition 2005/06:124 i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-23
Trycklov: 2006-05-23
Reservationer 1
bet 2005/06:SkU35

Tio kronofogdemyndigheter blir en ny myndighet (SkU35)

De nuvarande tio regionala kronofogdemyndigheterna avvecklas och en ny myndighet med rikstäckande verksamhet, Kronofogdemyndigheten, inrättas den 1 juli 2006. Den nya myndigheten ska vara fristående men knyts till Skatteverket i strategiska frågor och för att myndigheterna ska kunna utnyttja gemensamt stöd när det gäller IT-verksamheten och administrativa stödfunktioner. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-02
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En kronofogdemyndighet i tiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels de i proposition 2005/06:200 framlagda förslagen till
1. lag med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten,
2. lag om ändring i utsökningsbalken,
3. lag om ändring i miljöbalken,
4. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,
5. lag om ändring i växellagen (1932:130),
6. lag om ändring i checklagen (1932:131),
7. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,
8. lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter,
9. lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),
10. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
11. lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge,
12. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
13. lag om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt,
14. lag om ändring i delgivningslagen (1970:428) med den ändringen att 24 § utgår ur förslaget,
15. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),
16. lag om ändring i rennäringslagen (1971:437),
17. lag om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.,
18. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
19. lag om ändring i firmalagen (1974:156),
20. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),
21. lag om ändring i inkassolagen (1974:182),
22. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
23. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,
24. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,
25. lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189),
26. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),
27. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
28. lag om ändring i preskriptionslagen (1981:130),
29. lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,
30. lag om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken,
31. lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. med det tillägget att det i ingressen förs in en ny första delssats med lydelsen "dels att 14 § skall upphöra att gälla",
32. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
33. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),
34. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud med det tillägget att 8 a § erhåller den av utskottet i lagförslag 1 i bilaga 4 till detta betänkande föreslagna lydelsen,
35. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
36. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
37. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
38. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
39. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
40. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
41. lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),
42. lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830),
43. lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,
44. lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20),
45. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. med det tillägget att det i ingressen förs in en ny första delssats med lydelsen "dels att 17 § skall upphöra att gälla",
46. lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.,
47. lag om ändring i postlagen (1993:1684),
48. lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334),
49. lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister,
50. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
51. lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler,
52. lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.,
53. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
54. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),
55. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
56. lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister,
57. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
58. lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
59. lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
60. lag om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande,
61. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
62. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
63. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet,
64. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,
65. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
66. lag om ändring i lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall,
67. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
68. lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,
69. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
70. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,
71. lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd,
72. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
73. lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden,
74. lag om ändring i lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
75. lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:000),
dels de i proposition 2005/06:124 framlagda förslagen till
3. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) med den ändringen att i 8 § nämnda lag ordet "exekutionsväsendet" skall bytas mot "Kronofogdemyndigheten",
4. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) med den ändringen att i 7 kap. 35 § nämnda lag ordet "kronofogdemyndighet" skall bytas mot "Kronofogdemyndigheten",
8. lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. med den ändringen att 4 § nämnda lag erhåller den av utskottet i lagförslag 2 i bilaga 4 till detta betänkande föreslagna lydelsen,
dels utskottets i bilaga 4 till detta betänkande framlagda förslagen till
3. lag om ändring i lagen (2006:000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
4. lag om ändring i lagen (2006:000) om ändring i delgivningslagen (1970:428),
och avslår de i proposition 2005/06:200 framlagda förslagen till
76. lag om ändring i lagen (2006:000) om ändring i sekretesslagen (1980:100),
77. lag om ändring i lagen (2006:000) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2005/06:124 i denna del och 2005/06:200 samt avslår motionerna 2005/06:Sk29 och 2005/06:Sk30 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080036
m038017
c01606
fp03909
kd019014
v19009
mp11006
-1001
Totalt139112098

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag