En livsmedelsstrategi för Sverige

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Ja till mål för livsmedelsstrategi (MJU23)

Riksdagen godkände regeringens förslag om mål för en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med livsmedelsstrategin är att uppnå en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och den ska också bidra till en hållbar utveckling i hela landet.

Med anledning av strategin riktade riksdagen sju tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

 • Regeringen bör säkerställa generellt goda företagsvillkor för hela livsmedelskedjan. Nationella, mer långtgående regler, ska alltid vara väl motiverade och prövas noga.
 • Berörda myndigheter bör få främjandeuppdrag som förtydligar att de inte bara ska kontrollera att regler följs utan att de även ska göra det lättare för och stötta företagen i livsmedelskedjan.
 • Regeringen bör säkerställa att godkännandeprocesserna för växtskyddsmedel är effektiva och förutsägbara.
 • Reglerna för distribution och försäljning av viltkött bör förenklas.
 • Regeringen bör göra det lättare för konsumenter att göra hållbara och medvetna val.
 • Livsmedelsexporten bör underlättas och främjas.
 • Svensk livsmedelsproduktion bör styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda mål för specifika produktionsformer.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår vidare med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 1, 2016/17:3616 yrkande 1, 2016/17:3618 yrkande 1 och 2016/17:3620 yrkande 1 i denna del ett tillkännagivande om att säkerställa generellt goda företagsvillkor i hela Sverige. Med bifall till motionerna 2016/17:2010 yrkande 4, 2016/17:3615 yrkande 3, 2016/17:3616 yrkande 3, 2016/17:3618 yrkande 3 och 2016/17:3620 yrkande 3 föreslår utskottet ett tillkännagivande om ett främjandeuppdrag till myndigheter som arbetar med företag i livsmedelskedjan. Utskottet föreslår även med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 2, 2016/17:3616 yrkande 2, 2016/17:3618 yrkande 2 och 2016/17:3620 yrkande 2 ett tillkännagivande om att ha effektiva och förutsägbara godkännandeprocesser för växtskyddsmedel samt med bifall till motionerna 2016/17:2445 yrkande 21 och 2016/17:3618 yrkande 49 ett tillkännagivande om att förenkla regler för distribution och försäljning av viltkött. Med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 5, 2016/17:3616 yrkande 5, 2016/17:3618 yrkande 5 och 2016/17:3620 yrkande 5 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att göra det lättare för konsumenter att göra hållbara och medvetna val. Vidare föreslår utskottet med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 6, 2016/17:3616 yrkande 7, 2016/17:3618 yrkande 6 och 2016/17:3620 yrkande 6 ett tillkännagivande om att underlätta och främja livsmedelsexport. Slutligen föreslår utskottet med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 4, 2016/17:3616 yrkande 4, 2016/17:3618 yrkande 4 och 2016/17:3620 yrkande 4 ett tillkännagivande om att svensk livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda kvantitativa mål för konsumtion och produktion kopplade till specifika produktionsformer. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-05-09, 2017-05-11

Ja till mål för livsmedelsstrategi (MJU23)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om mål för en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med livsmedelsstrategin är att uppnå en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och den ska också bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Med anledning av strategin föreslår utskottet även att riksdagen riktar sju tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

 • Regeringen bör säkerställa generellt goda företagsvillkor för hela livsmedelskedjan. Nationella, mer långtgående regler, ska alltid vara väl motiverade och prövas noga.
 • Berörda myndigheter bör få främjandeuppdrag som förtydligar att de inte bara ska kontrollera att regler följs utan att de även ska göra det lättare för och stötta företagen i livsmedelskedjan.
 • Regeringen bör säkerställa att godkännandeprocesserna för växtskyddsmedel är effektiva och förutsägbara.
 • Reglerna för distribution och försäljning av viltkött bör förenklas.
 • Regeringen bör göra det lättare för konsumenter att göra hållbara och medvetna val.
 • Livsmedelsexporten bör underlättas och främjas.
 • Svensk livsmedelsproduktion bör styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda mål för specifika produktionsformer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.