En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2013

Beslut

Nej till kortare tid att överklaga socialförsäkringsmål och mål om a-kassa (JuU15)

Regeringen vill korta ned tiden att överklaga domstolsbeslut i socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkring från två månader till tre veckor. Riksdagen tror att det kommer att vara till nackdel för de försäkrade och sa därför nej till regeringens förslag. Riksdagen vill också att regeringen återkommer med en beskrivning av konsekvenserna av kortare överklagandetid.

Riksdagen sa ja till regeringens övriga förslag till ändringar i de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Syftet är att bidra till en modernare och mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans. Ett antal ytterligare måltyper flyttas därför ned från kammarrätterna till förvaltningsrätterna. Det införs också tydligare grunder för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten.

Flera av ändringarna ska skapa en mer flexibel och effektiv process. Kravet på att en ansöknings- eller överklagandehandling ska vara undertecknad tas bort. Ombud ska bara behöva styrka sin behörighet om rätten anser att det behövs. Det ska vara möjligt för en kammarrätt att kunna fortsätta handläggningen av ett mål även om en ledamot får förhinder. Det införs ett partiellt prövningstillstånd i kammarrätten och i Migrationsöverdomstolen. Möjligheterna till sådant prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen utökas.

Det införs nya forumregler för mål om arbetslöshetsförsäkring för att dessa i så stor utsträckning som möjligt ska handläggas av en förvaltningsrätt i närheten av den enskilde.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionens förslag om överklagande tid i socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkring. Bifall till motion angående överklagandetid i socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkring. Tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en konsekvensbeskrivning av hur enskilda påverkas av en kortare överklagandetid. Delvis bifall till motion om avslag på regeringens förslag till ändring av socialförsäkringsbalken. Bifall till propositionen i övrigt och avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-01-24
Justering: 2013-01-31
Betänkande publicerat: 2013-02-01
Trycklov: 2013-02-01
Reservationer 2
Betänkande 2012/13:JuU15

Alla beredningar i utskottet

2013-01-24, 2012-12-06

Nej till kortare tid att överklaga socialförsäkringsmål och mål om a-kassa (JuU15)

Regeringen vill korta ned tiden att överklaga domstolsbeslut i socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkring från två månader till tre veckor. Justitieutskottet tror att det kommer att vara till nackdel för de försäkrade. Utskott föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag. Utskottet vill också att regeringen återkommer med en beskrivning av konsekvenserna av kortare överklagandetid.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens övriga förslag till ändringar i de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Syftet är att bidra till en modernare och mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans. Ett antal ytterligare måltyper flyttas därför ned från kammarrätterna till förvaltningsrätterna. Det införs också tydligare grunder för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten.

Flera av ändringarna ska skapa en mer flexibel och effektiv process. Kravet på att en ansöknings- eller överklagandehandling ska vara undertecknad tas bort. Ombud ska bara behöva styrka sin behörighet om rätten anser att det behövs. Det ska vara möjligt för en kammarrätt att kunna fortsätta handläggningen av ett mål även om en ledamot får förhinder. Det införs ett partiellt prövningstillstånd i kammarrätten och i Migrationsöverdomstolen. Möjligheterna till sådant prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen utökas.

Det införs nya forumregler för mål om arbetslöshetsförsäkring för att dessa i så stor utsträckning som möjligt ska handläggas av en förvaltningsrätt i närheten av den enskilde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-20
4

Beslut

Beslut: 2013-02-21
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 februari 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tid för överklagande - socialförsäkringsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar det avser 113 kap. 20 §,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar det avser 113 kap. 32 § med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
c) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön i de delar det avser 28 § med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
d) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regerigen bör återkomma till riksdagen med en konsekvensbeskrivning av hur enskilda påverkas av en kortare överklagandetid i socialförsäkringsmål.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2, båda i denna del,
bifaller delvis proposition 2012/13:45 punkterna 2 och 13, båda i denna del, och motion
2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 1 och
avslår motion
2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2.

2. Tid för överklagande - mål om arbetslöshetsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) avslår regeringens förslag till ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i de delar det avser 54 §,
b) avslår regeringens förslag till ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor i de delar det avser 102 och 103 §§,
c) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en konsekvensbeskrivning av hur enskilda påverkas av en kortare överklagandetid i mål om arbetslöshetsförsäkring.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2, båda i denna del, och
avslår proposition 2012/13:45 punkterna 16 och 17, båda i denna del.

3. Handläggningstiden i förvaltningsrätterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju275 och 2012/13:Ju257.

4. Behörighet för nämndemän m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M960011
MP02104
FP18006
C18005
SD20000
V15004
KD15004
PP0000
-0000
Totalt27521053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Prövningstillstånd i migrationsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M960011
MP02104
FP18006
C18005
SD19001
V16003
KD15004
PP0000
-0000
Totalt27521053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
4. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
5. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
6. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
7. lag om ändring i oljekrislagen (1975:197),
8. lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja,
9. lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,
10. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
11. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
12. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,
13. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
14. lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret,
15. lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
16. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
17. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
18. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
19. lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.,
20. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
21. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
22. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),
23. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
24. lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
25. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder.
lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
27. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
28. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
29. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
30. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
31. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus,
32. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
33. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),
34. lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt,
35. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
36. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
37. lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster,
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:45 punkterna 1, 2 i denna del, 3-12, 13 i denna del, 14, 15, 16, 17, de båda senare i denna del, och 18-37.