En nationell strategi för havsmiljön

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2005

Beslut

Nationell strategi för havsmiljön (MJU4)

Regeringen pekar i en skrivelse ut den strategiska inriktningen för det svenska havsmiljöarbetet på kort och lång sikt. Strategin kompletterar de åtgärder och strategier som regeringen har redogjort för i propositionen Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) när det gäller att uppnå de miljökvalitetsmål som har betydelse för havsmiljön, i första hand Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Fokus i strategin ligger på att stärka genomförandet av svensk havsmiljöpolitik. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nationell strategi för havsmiljön (MJU4)

Regeringen pekar i en skrivelse ut den strategiska inriktningen för det svenska havsmiljöarbetet på kort och lång sikt. Strategin kompletterar de åtgärder och strategier som regeringen har redogjort för i propositionen Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) när det gäller att uppnå de miljökvalitetsmål som har betydelse för havsmiljön, i första hand Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Fokus i strategin ligger på att stärka genomförandet av svensk havsmiljöpolitik. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.