En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2018

Beslut

Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system (SoU18)

All högspecialiserad vård ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag är den högspecialiserade vården koncentrerad på nationell nivå genom systemet för rikssjukvård och genom regionala cancercentrum i samverkan. Regeringen har nu lämnat ett förslag till en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården som innebär att den ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. De olika områdena inom den högspecialiserade vården kommer att fördelas mellan de olika regionsjukhusen. Lagen börjar gälla den 1 juli 2018.

Riksdagen tycker att förslaget är bra, men det finns en oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför uppmanar riksdagen regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Riksdagen uppmanar också regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.

Därutöver tycker riksdagen att det krävs ett ökat statligt ansvarstagande när det gäller sjukvårdens organisation. Därför uppmanar riksdagen regeringen att också tillsätta en parlamentarisk utredning för att klarlägga förutsättningarna för en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan staten och de nuvarande huvudmännen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen antar regeringens lagförslag samt gör en smärre redaktionell ändring. Utskottet föreslår vidare två tillkännagivanden till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen ge den myndighet som regeringen utser i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten också när det gäller den akuta vården i alla regioner. Regeringen bör även regelbundet följa upp den nya beslutsprocessen för den nationella högspecialiserade vården. Därmed bifaller riksdagen tre motionsyrkanden varav ett delvis. Avslag på övriga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 6, dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system (SoU18)

All högspecialiserad vård ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag är den högspecialiserade vården koncentrerad på nationell nivå genom systemet för rikssjukvård och genom regionala cancercentrum i samverkan. Regeringen har nu lämnat ett förslag till en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården som innebär att den ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. De olika områdena inom den högspecialiserade vården kommer att fördelas mellan de olika regionsjukhusen. Lagförslaget föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Utskottet tycker att förslaget är bra, men det finns en oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Utskottet föreslår också att riksdagen uppmanar regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.