En ny försäkringsrörelselag

Finansutskottets bet 2010/11:FiU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2010

Beslut

Modernare regler i ny lag om försäkringsrörelser (FiU8)

En ny lag om försäkringsrörelser innebär modernare regler för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, som i dag kallas understödsföreningar. Moderniseringen är både språklig och redaktionell. I stort sett samma regler ska gälla för försäkringsföreningar som gäller för försäkringsbolag. Samma regler ska gälla för försäkringsaktiebolag som gäller för aktiebolag. Ömsesidiga försäkringsbolag ska fortsätta att vara en särskild associationsform. Försäkringsföreningar är så annorlunda andra föreningar att de i lagen även i fortsättningen ska vara en särskild form av föreningar. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med några ändringar av rättelsekaraktär.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-12-02
Betänkande publicerat: 2010-12-02
Trycklov: 2010-12-02
bet 2010/11:FiU8

Alla beredningar i utskottet

2010-11-30, 2010-11-25, 2010-11-16

Modernare regler i ny lag om försäkringsrörelser (FiU8)

En ny lag om försäkringsrörelser innebär modernare regler för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, som i dag kallas understödsföreningar. Moderniseringen är både språklig och redaktionell. I stort sett samma regler ska gälla för försäkringsföreningar som gäller för försäkringsbolag. Samma regler ska gälla för försäkringsaktiebolag som gäller för aktiebolag. Ömsesidiga försäkringsbolag ska fortsätta att vara en särskild associationsform. Försäkringsföreningar är så annorlunda andra föreningar att de i lagen även i fortsättningen ska vara en särskild form av föreningar. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2011. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-08
4

Beslut

Beslut: 2010-12-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny försäkringsrörelselag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens förslag 71 i proposition 2009/10:222 till lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet såvitt avser 10 §,
dels regeringens förslag till
1. försäkringsrörelselag (2011:000),
2. lag om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000),
3. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor,
5. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
6. lag om ändring i jordabalken,
7. lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor,
8. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
9. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,
10. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
11. lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda,
12. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
13. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
14. lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,
15. lag om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring,
16. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, dock att i 1 kap. 2 § andra stycket ska ordet "skall" ändras till "ska",
17. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
18. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, dock att begreppen "skadeförsäkring", "livförsäkring", "tjänstepensionsförsäkring" och "återförsäkring" i 1 kap. 6 § första till fjärde styckena ska kursiveras,
19. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet, dock att i 10 § första stycket ska kolon sättas efter ordet premiepensionsverksamhet och orden därefter "enligt 15 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension" utgå och att punkten efter ordet "och" i 10 § första stycket sjätte strecksatsen stryks och införs efter ordet "beslut" i sjunde strecksatsen,
20. lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
21. lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.,
22. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
23. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, dock att i 2 § första stycket 4 b) infogas "1" före ordet "kap.",
24. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
25. lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
26. lag om ändring i lagen (2004:575) om Europabolag,
27. lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),
28. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
29. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
30. lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
31. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
32. lag om ändring i lagen (2006:595) om Europakooperativ,
33. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
34. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2009/10:222 i denna del och 2009/10:246.