En ny instruktion för riksdagsförvaltningen

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2011

Beslut

Riksdagsförvaltningens uppgifter blir tydligare (KU30)

Riksdagsförvaltningens uppgifter blir tydligare och bestämmelserna anpassas till dagens förhållanden. Den nya instruktionen innehåller bland annat följande förtydliganden: Riksdagsförvaltningen är en myndighet som lyder under riksdagen. Förvaltningen ska tillhandahålla resurser och service inte bara till kammaren, utskotten och övriga riksdagsorgan utan även till talmannen, riksdagsledamöterna och partikanslierna i riksdagen. I förvaltningens uppgifter ingår att vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar. En rad ändringar gör ansvarsfördelning tydligare mellan riksdagsstyrelsen och riksdagsdirektören, riksdagsförvaltningens chef. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag med några mindre ändringar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. Delvis bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-05
Justering: 2011-05-10
Betänkande publicerat: 2011-05-11
Trycklov: 2011-05-11
bet 2010/11:KU30

Alla beredningar i utskottet

2011-05-05, 2011-04-26

Riksdagsförvaltningens uppgifter blir tydligare (KU30)

Riksdagsförvaltningens uppgifter ska bli tydligare och bestämmelserna ska anpassas till dagens förhållanden. Förslaget till ny instruktion innehåller bland annat följande förtydliganden:

  • Riksdagsförvaltningen är en myndighet som lyder under riksdagen. Förvaltningen ska tillhandahålla resurser och service inte bara till kammaren, utskotten och övriga riksdagsorgan utan även till talmannen, riksdagsledamöterna och partikanslierna i riksdagen.
  • I förvaltningens uppgifter ingår att vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar.
  • En rad ändringar gör ansvarsfördelning tydligare mellan riksdagsstyrelsen och riksdagsdirektören, riksdagsförvaltningens chef.
Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag med några mindre ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-19
4

Beslut

Beslut: 2011-06-01
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny instruktion för riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels riksdagsstyrelsens förslag till
a) lag med instruktion för Riksdagsförvaltningen med de ändringarna att 10 och 21 §§ får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
b) lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,
c) lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter,
d) lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen, med den ändringen att orden "första stycket" i 5 § första stycket utgår.
e) lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,
f) lag om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter,
dels utskottets förslag i bilaga 3 till
g) lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2010/11:RS3.