En ny lag om ekonomiska föreningar

Civilutskottets bet 2017/18:CU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Ny lag förenklar verksamheten för ekonomiska föreningar (CU25)

En ny lag ska bland annat förenkla verksamheten för och motverka ekonomisk brottslighet i ekonomiska föreningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ekonomiska föreningar är verksamheter eller företag som vill främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att de deltar i verksamheten, till exempel som konsumenter, leverantörer eller anställda. Den nya lagen ersätter nuvarande lagstiftning, är utformad för att vara lätt att förstå och innehåller vissa nyheter.

Bland annat ska antalet obligatoriska uppgifter i en ekonomisk förenings stadgar, alltså föreningens samlade interna regler, minska. Det införs också nya regler för när en förening vill avveckla och avsluta verksamheten. Dessutom blir det förbjudet att utse exempelvis en verkställande direktör som inte sköter VD-uppdraget. Detta för att motverka risken för att ekonomisk brottslighet döljs bakom så kallade målvakter, alltså företrädare som inte har någon insyn i verksamheten.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-17
bet 2017/18:CU25

Ny lag förenklar verksamheten för ekonomiska föreningar (CU25)

En ny lag ska bland annat förenkla verksamheten för och motverka ekonomisk brottslighet i ekonomiska föreningar. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Ekonomiska föreningar är verksamheter eller företag som vill främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att de deltar i verksamheten, till exempel som konsumenter, leverantörer eller anställda. Den nya lagen föreslås ersätta nuvarande lagstiftning, är utformad för att vara lätt att förstå och innehåller vissa nyheter.

Bland annat ska antalet obligatoriska uppgifter i en ekonomisk förenings stadgar, alltså föreningens samlade interna regler, minska. Förslaget innebär också nya regler för när en förening vill avveckla och avsluta verksamheten. Dessutom ska det bli förbjudet att utse exempelvis en verkställande direktör som inte sköter VD-uppdraget. Detta för att motverka risken för att ekonomisk brottslighet döljs bakom så kallade målvakter, alltså företrädare som inte har någon insyn i verksamheten.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-21
Debatt i kammaren: 2018-05-22
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny lag om ekonomiska föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ekonomiska föreningar med den ändringen att ordet "direktöre" i rubriken närmast före 7 kap. 33 § ska bytas ut mot "direktör",
2. lag om införande av lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar, 
3. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
5. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar med den ändringen att uttrycket "2 kap." i 3 § tredje stycket ska bytas ut mot "2 kap. och 3 kap. 4-8 §§",  
6. lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer, 
7. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
8. lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda,
9. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
10. lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar,
11. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
12. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
13. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, 
14. lag om ändring i ellagen (1997:857),
15. lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund,
16. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
17. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
18. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, 
19. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
20. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
21. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ, 
22. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
23. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263), 
24. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
25. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
26. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
27. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), 
28. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,
29. lag om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision,
30. lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt,
31. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:185 punkterna 1-4 och 6-31 samt bifaller delvis proposition 2017/18:185 punkt 5.

2. En ny företagsform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 17 och 18.