En ny lag om försäkringsdistribution

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU45

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Ny lag ska ge stärkt konsumentskydd vid försäljning av försäkringar (FiU45)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om försäkringsdistribution. Syftet med det nya regelverket är att skapa rättsliga förutsättningar för att uppnå en välfungerande försäkringsmarknad som präglas av ett starkt konsumentskydd. Lagen innebär att svenska regler om distribution av försäkringar anpassas till EU-regler.

Den nya lagen innehåller huvudsakligen bestämmelser som ska gälla för försäkringsförmedlare och försäkringsföretag när de distribuerar försäkringar. I vissa fall är de svenska reglerna strängare än EU-reglernas minimikrav. Det handlar bland annat om skärpta regler för marknadsföring, ansökan om tillstånd och användning av vissa typer av tredjepartsersättningar, till exempel provision.

Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2018. Samma datum upphävs lagen om försäkringsförmedling.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-31
Justering: 2018-06-14
Trycklov: 2018-06-14
Betänkande 2017/18:FiU45

Ny lag ska ge stärkt konsumentskydd vid försäljning av försäkringar (FiU45)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag om försäkringsdistribution. Syftet med det nya regelverket är att skapa rättsliga förutsättningar för att uppnå en välfungerande försäkringsmarknad som präglas av ett starkt konsumentskydd. Lagen innebär att svenska regler om distribution av försäkringar anpassas till EU-regler.

Den nya lagen innehåller huvudsakligen bestämmelser som ska gälla för försäkringsförmedlare och försäkringsföretag när de distribuerar försäkringar. I vissa fall är de svenska reglerna strängare än EU-reglernas minimikrav. Det handlar bland annat om skärpta regler för marknadsföring, ansökan om tillstånd och användning av vissa typer av tredjepartsersättningar, till exempel provision.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 oktober 2018. Samma datum ska lagen om försäkringsförmedling upphävas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny lag om försäkringsdistribution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till
1. lag om försäkringsdistribution,
2. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
4. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
5. lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,
6. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
7. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
8. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
9. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,
10. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
b) utskottets förslag i bilaga 3 till 
1. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
2. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2017/18:216 punkterna 1-10 och 2017/18:220 punkterna 7.2 och 13.2.