En ny läkemedelslag

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2015

Beslut

En ny läkemedelslag (SoU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny läkemedelslag. I vår nuvarande läkemedelslag, som har funnits i cirka 20 år, har det under åren skett ändringar ett stort antal gånger. Detta har gjort läkemedelslagen svåröverskådlig och delvis otydlig. Därför finns ett behov av en ny läkemedelslag.

Det som gäller i nuvarande läkemedelslag ska föras över till den nya lagen. I den nya läkemedelslagen är det främst språkliga och redaktionella justeringar som har gjorts. Det har bara gjorts ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak. Ett exempel är att bestämmelser om avgifter förenklas och i viss mån förtydligas.

Den nya läkemedelslagen börjar att gälla den 1 januari 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-23
Justering: 2015-05-07
Trycklov: 2015-05-12
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:SoU16

En ny läkemedelslag (SoU16)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny läkemedelslag. I vår nuvarande läkemedelslag, som har funnits i cirka 20 år, har det under åren skett ändringar ett stort antal gånger. Detta har gjort läkemedelslagen svåröverskådlig och delvis otydlig. Därför finns ett behov av en ny läkemedelslag.

Det som gäller i nuvarande läkemedelslag ska föras över till den nya lagen. I den nya läkemedelslagen är det främst språkliga och redaktionella justeringar som har gjorts. Det har bara gjorts ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak. Ett exempel är att bestämmelser om avgifter förenklas och i viss mån förtydligas.

Den nya läkemedelslagen ska börja gälla den 1 januari 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-19
Debatt i kammaren: 2015-05-20
4

Beslut

Beslut: 2015-05-20
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny läkemedelslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. läkemedelslag,

2. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:000), 

3. lag om ändring i patentlagen (1967:837),

4. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

5. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

6. lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,

7. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

8. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

9. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

10. lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),

11. lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,

12. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),

13. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622) med den ändringen att orden "alkoholhaltigt preparat" ska vara kursiverade,

14. lag om ändring i lagen (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859),

15. lag om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

16. lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

17. lag om ändring i lagen (2013:520) om ändring i lagen (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859),

18. lag om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

19. lag om ändring i lagen (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt

20. lag om ändring i lagen (2014:463) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.2. 24-timmarsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 39 1 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 296 20 0 33