En ny organisation för polisen

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

Lagändringar för polisens omorganisation (JuU23)

Riksdagen har tidigare godkänt att de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ombildas till Polismyndigheten den 1 januari 2015. I den nya myndigheten ska även Statens kriminaltekniska laboratorium ingå. Samtidigt ska Säkerhetspolisen bli en fristående myndighet.

Nu har riksdagen sagt ja till ett antal lagändringar som behövs för att genomföra omorganisationen, bland annat:

  • Fördelningen av uppgifter och ansvar mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen förtydligas.
  • Anknytningen till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar tas bort.
  • Många begrepp som används om polisens nuvarande organisation ändras eller tas bort.
  • Reglerna om polisens behandling av personuppgifter och reglerna om sekretess anpassas till den nya organisationen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-15
Justering: 2014-05-13
Betänkande publicerat: 2014-05-13
Trycklov: 2014-05-13
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:JuU23

Lagändringar för polisens omorganisation (JuU23)

Riksdagen har tidigare godkänt att de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ombildas till Polismyndigheten den 1 januari 2015. I den nya myndigheten ska även Statens kriminaltekniska laboratorium ingå. Samtidigt ska Säkerhetspolisen bli en fristående myndighet.

Regeringen föreslår nu ett antal lagändringar som behövs för att genomföra omorganisationen, bland annat:

  • Fördelningen av uppgifter och ansvar mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen förtydligas.
  • Anknytningen till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar tas bort.
  • Många begrepp som används om polisens nuvarande organisation ändras eller tas bort.
  • Reglerna om polisens behandling av personuppgifter och reglerna om sekretess anpassas till den nya organisationen.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-26
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny organisation för polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen,
2. lag om elimineringsdatabasen, med den ändringen i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att ordet "registeras" ska bytas ut mot "registreras" i punkt 2 sista meningen,
3. lag om ändring i rättegångsbalken,
4. lag om ändring i föräldrabalken,
5. lag om ändring i brottsbalken,
6. lag om ändring i miljöbalken,
7. lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd,
8. lag om ändring i växellagen (1932:130),
9. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,
10. lag om ändring i lagen (1938:121) om hittegods,
11. lag om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig,
12. lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,
13. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.,
14. lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap,
15. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
16. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
17. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
18. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse,
19. lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,
20. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
21. lag om ändring i rennäringslagen (1971:437),
22. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
23. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
24. lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag,
25. lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.,
26. lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,
27. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.,
28. lag om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen,
29. lag om ändring i oljekrislagen (1975:197),
30. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
31. lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
32. lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.,
33. lag om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik,
34. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
35. lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
36. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
37. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),
38. lag om ändring i passlagen (1978:302),
39. lag om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg,
40. lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,
41. lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,
42. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,
43. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,
44. lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen,
45. lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol,
46. lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
47. lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning,
48. lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel,
49. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
50. lag om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.,
51. lag om ändring i polislagen (1984:387),
52. lag om ändring i lagen (1985:206) om viten,
53. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),
54. lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.,
55. lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
56. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
57. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
58. lag om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler,
59. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),
60. lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud,
61. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
62. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),
63. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
64. lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,
65. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
66. lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,
67. lag om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud,
68. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
69. lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
70. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,
71. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, med den ändringen att 5 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
72. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
73. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
74. lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,
75. lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
76. lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
77. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
78. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
79. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),
80. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
81. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
82. lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
83. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll,
84. lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
85. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
86. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
87. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
88. lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.,
89. lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),
90. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
91. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),
92. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
93. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
94. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
95. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
96. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret,
97. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,
98. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
99. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,
100. lag om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar,
101. lag om ändring i lagen (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring,
102. lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
103. lag om ändring i lagen (1999:271) om handel med begagnade varor,
104. lag om ändring i epizootilagen (1999:657),
105. lag om ändring i zoonoslagen (1999:658),
106. lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten,
107. lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet,
108. lag om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen,
109. lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
110. lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
111. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
112. lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
113. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
114. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
115. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), med den ändringen att 16 kap. 4 a § ska avslutas med en punkt,
116. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,
117. lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
118. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
119. lag om ändring i lagen (2002:445) om medling med anledning av brott,
120. lag om ändring i fordonslagen (2002:574),
121. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),
122. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
123. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
124. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,
125. lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,
126. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
127. lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,
128. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
129. lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd,
130. lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare,
131. lag om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring,
132. lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
133. lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,
134. lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,
135. lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget,
136. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
137. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716), med den ändringen att i 14 kap. 8 § första stycket ska kommatecknet efter "Säkerhetspolisen" utgå,
138. lag om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare,
139. lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,
140. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
141. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
142. lag om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning,
143. lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar,
144. lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister,
145. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
146. lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap,
147. lag om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone,
148. lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804), med den ändringen i ingressen att lagens SFS-nr ska betecknas (2006:804),
149. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
150. lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
151. lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,
152. lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,
153. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
154. lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall,
155. lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612),
156. lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet,
157. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter,
158. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
159. lag om ändring i lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel,
160. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
161. lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,
162. lag om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik,
163. lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,
164. lag om ändring i lagen (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.,
165. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
166. lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
167. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
168. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), med de ändringarna att 10 kap. 23 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 och att det i 18 kap. 3 § ska infogas ett kommatecken efter "Säkerhetspolisen",
169. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,
170. lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting,
171. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),
172. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),
173. lag om ändring i lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister,
174. lag om ändring i lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar,
175. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
176. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
177. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
178. lag om ändring i skollagen (2010:800),
179. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
180. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
181. lag om ändring i postlagen (2010:1045),
182. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),
183. lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932),
184. lag om ändring i lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag,
185. lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser,
186. lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet,
187. lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter,
188. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
189. lag om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter med den ändringen att i ingressen ska ordet "i" mellan orden "att" och "7 §" utgå,
190. lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,
191. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
192. lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145),
193. lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210),
194. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211),
195. lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet med den ändringen att i ingressen ska ordet "i" mellan orden "att" och "1 §" utgå,
196. lag om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler,
197. lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja,
198. lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,
199. lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),
200. lag om ändring i lagen (2014:000) om elimineringsdatabasen, med den ändringen att i 13 § ska orden "för DNA-analys" infogas mellan orden "prover" och "till",
201. lag om ändring i lagen (2014:000) om straff för penningtvättsbrott,
och avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:110 punkterna 1-53 och 55-202 samt avslår proposition 2013/14:110 punkt 54.

2. Fristående myndighet för hantering av brottsmisstankar mot poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP11905
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt27638035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Offentlighet och sekretess i polisverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

4. Insyn i styrningen av polisverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 3 (MP)

5. Ökad polisiär närvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 4 (MP)

6. Uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 3 och
2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt173141035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag