En ny prisinformationslag m.m.

LUs betänkande 2003/04:LU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2004

Beslut

Enklare att jämföra priserna på mobilabonnemang (LU21)

Nu ska det bli enklare för kunden att jämföra priserna mellan olika mobilabonnemang och elleverantörer. Det blir möjligt med den nya prisinformationslagen som riksdagen ställt sig bakom. Den nuvarande prisinformationslagen kom till 1992 och handlar mest om prisinformationen vid marknadsföring av varor, och då framförallt dagligvaror och livsmedel. Den nya prisinformationslagen gäller däremot alla varor, tjänster och nyttigheter som marknadsförs till kunderna. Det innebär att lagen även reglerar prisinformationen kring telekommunikation, el, fjärrvärme och finansiella tjänster. Bra prisinformation är viktigt för kunden, som med den hjälpen kan göra sina val på en konkurrensutsatt marknad. Under 1990-talet har marknaden förändrats. Elmarknaden och telemarknaden är i dag avreglerad och flera företag erbjuder kunderna sina tjänster på dessa områden. Det har även skett stora förändringar på det finansiella området. Det nya regelverket anpassar konsumentskyddet till hur marknaden ser ut i dag. De nya bestämmelserna är en ramlag som börjar att gälla den 1 oktober 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och av utskottet framlagt lagförslag (initiativärende). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-02-19, 2004-03-02

Enklare att jämföra priserna på mobilabonnemang (LU21)

Nu ska det bli enklare för kunden att jämföra priserna mellan olika mobilabonnemang och elleverantörer. Det blir möjligt med den nya prisinformationslagen som lagutskottet föreslår att riksdagen ska ställa sig bakom. Den nuvarande prisinformationslagen kom till 1992 och handlar mest om prisinformationen vid marknadsföring av varor, och då framförallt dagligvaror och livsmedel. Den nya prisinformationslagen gäller däremot alla varor, tjänster och nyttigheter som marknadsförs till kunderna. Det innebär att lagen även reglerar prisinformationen kring telekommunikation, el, fjärrvärme och finansiella tjänster. Bra prisinformation är viktigt för kunden, som med den hjälpen kan göra sina val på en konkurrensutsatt marknad. Under 1990-talet har marknaden förändrats. Elmarknaden och telemarknaden är i dag avreglerad och flera företag erbjuder kunderna sina tjänster på dessa områden. Det har även skett stora förändringar på det finansiella området. Det nya regelverket anpassar konsumentskyddet till hur marknaden ser ut i dag. De nya bestämmelserna är en ramlag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.