En ny regional planering

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Nya regler för planering av byggande förs in i plan- och bygglagen (CU2)

Nya bestämmelser om regional fysisk planering ska föras in i plan- och bygglagen. Frågor som berör mer än en kommun ska samordnas regionalt. Bestämmelserna gäller Stockholms och Skånes län. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska frågor som rör flera kommuner hanteras på regional nivå i länet, exempelvis när det gäller bostadsförsörjning. Landstingen får samordningsansvar och i det ingår att ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande för kommunernas beslut om bland annat översiktsplaner och detaljplaner. Planen ska också ge kommunerna vägledning kring hur mark- och vattenområden ska användas, var det går att bygga och hur samverkan ser ut mellan kommunerna och andra aktörer.

Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2019.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen borde

  • ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den omfattar fler län, exempelvis genom direkt dialog med berörda parter.
  • förtydliga hur befintliga samordningsförbund kan fortsätta sitt arbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om ett tillkännagivande om att regeringen bör ta nödvändiga initiativ för att regional fysisk planering ska omfatta fler län än Stockholms län och Skåne län. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-07
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:CU2

Nya regler för planering av byggande förs in i plan- och bygglagen (CU2)

Nya bestämmelser om regional fysisk planering ska föras in i plan- och bygglagen. Frågor som berör mer än en kommun ska samordnas regionalt. Bestämmelserna gäller Stockholms och Skånes län. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska frågor som rör flera kommuner hanteras på regional nivå i länet, exempelvis när det gäller bostadsförsörjning. Landstingen får samordningsansvar och i det ingår att ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande för kommunernas beslut om bland annat översiktsplaner och detaljplaner. Planen ska också ge kommunerna vägledning kring hur mark- och vattenområden ska användas, var det går att bygga och hur samverkan ser ut mellan kommunerna och andra aktörer.

Lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2019.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen borde

  • ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den omfattar fler län, exempelvis genom direkt dialog med berörda parter.
  • förtydliga hur befintliga samordningsförbund kan fortsätta sitt arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i väglagen (1971:948),
2. lag om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län,
3. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
4. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:266 punkterna 1-4.

2. Vilka län som bör omfattas av regional fysisk planering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta nödvändiga initiativ för att fler län ska omfattas av regional fysisk planering och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M),

2017/18:4203 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:4204 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) samt

bifaller delvis motion

2018/19:21 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Regionplanens innehåll och verkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:21 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 2-4.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 311 26 0 12


4. Transportinfrastruktur och medfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4203 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (L)