En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Finansutskottets bet 2019/20:FiU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2019

Beslut

Ny lag om tjänstepensionsföretag införs (FiU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya regler för en ny typ av företag, tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär bland annat att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och tjänstepensionskassor kan bli tjänstepensionsföretag och att de ska följa de nya reglerna. Förslaget bygger på EU-bestämmelser.

Riksdagen ser dock att regeringen behöver göra mer för att säkra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital och ett fullgott skydd för pensionärerna. Därför riktade riksdagen fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att skyndsamt ta fram förslag till ändringar i reglerna som gäller

  • solvens inklusive kapitalkrav
  • information
  • egenföretagares försäkringar
  • tilläggsförsäkringar.

Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från alla riksdagspartier. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Lagändringarna börjar gälla 15 december 2019 utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som börjar gälla 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till utskottets fyra tillkännagivanden om Solvens inklusive kapitalkrav, Information, Egenföretagares försäkringar och Tilläggsförsäkringar.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-12
Trycklov: 2019-11-12
bet 2019/20:FiU12

Alla beredningar i utskottet

2019-11-07, 2019-11-05, 2019-10-24, 2019-10-10

Ny lag om tjänstepensionsföretag införs (FiU12)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler för en ny typ av företag, tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär bland annat att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och tjänstepensionskassor kan bli tjänstepensionsföretag och att de ska följa de nya reglerna. Förslaget bygger på EU-bestämmelser.

Utskottet ser dock att regeringen behöver göra mer för att säkra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital och ett fullgott skydd för pensionärerna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att skyndsamt ta fram förslag till ändringar i reglerna när det gäller:

  • solvens inklusive kapitalkrav
  • information
  • egenföretagares försäkringar
  • tilläggsförsäkringar

Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från alla riksdagspartier. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Lagändringarna föreslås börja gälla 15 december 2019 utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som föreslås börja gälla 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om tjänstepensionsföretag,
2. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensions-utfästelse m.m.,
3. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
4. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
5. lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda,
6. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
7. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
8. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
9. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
10. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkrings-givares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
11. lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.,
12. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
13. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
14. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
15. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),
16. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse,
17. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,
18. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
19. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
20. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
21. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
22. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
23. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
24. lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932),
25. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
26. lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkrings-rörelselagen (2010:2043),
27. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
28. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,
29. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud,
30. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,
31. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med den ändringen att 1 kap. 2 § 1 ska avslutas med ett kommatecken,
32. lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:158 punkterna 1-32.

2. Solvens inklusive kapitalkrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om solvens inklusive kapitalkrav och tillkännager detta för regeringen.


3. Information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om information och tillkännager detta för regeringen.


4. Egenföretagares försäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om egenföretagares försäkringar och tillkännager detta för regeringen. 


5. Tilläggsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tilläggsförsäkringar och tillkännager detta för regeringen.