En ny tullag

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Mer misstänkt illegal post ska kunna kontrolleras (SkU21)

I dag får Tullverket bara kontrollera misstänkta brev och paket som kommer i den vanliga posthanteringen. Men framöver ska även brev och paket som kommer från bud- och transportföretag kunna öppnas. Förändringen ingick i regeringens förslag om en ny tullag. Riksdagen sa ja till den nya tullagen som ska börja gälla den 1 maj 2016.

Riksdagen tycker dock att tullagen bör skärpas ytterligare så att ännu fler misstänkta illegala brev och paket kan kontrolleras. I dag kan Tullverket bestämma att post som misstänks innehålla narkotika ska hållas kvar på ett postkontor för kontroll. Men Tullverket har inte samma rätt när det gäller andra illegala varor som till exempel vapen.

Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att undersöka om Tullverkets befogenhet att hålla kvar misstänkt post kan utökas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion 2015/16:3319 yrkande 1. Avslag på motion 2015/16:3320 samt avslag på motion 2015/16:3319 yrkande 2.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-09
Justering: 2016-02-23
Trycklov: 2016-02-26
Reservationer 2
Betänkande 2015/16:SkU21

Alla beredningar i utskottet

2016-02-09

Mer misstänkt illegal post ska kunna kontrolleras (SkU21)

I dag får Tullverket bara kontrollera misstänkta brev och paket som kommer i den vanliga posthanteringen. Men framöver ska även brev och paket som kommer från bud- och transportföretag kunna öppnas. Förändringen ingår i regeringens förslag om en ny tullag. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till den nya tullagen som ska börja gälla den 1 maj 2016.

Skatteutskottet tycker dock att tullagen bör skärpas ytterligare så att ännu fler misstänkta illegala brev och paket kan kontrolleras. I dag kan Tullverket bestämma att post som misstänks innehålla narkotika ska hållas kvar på ett postkontor för kontroll. Men Tullverket har inte samma rätt när det gäller andra illegala varor som till exempel vapen.

Skatteutskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet ska regeringen uppmanas att undersöka om Tullverkets befogenhet att hålla kvar misstänkt post kan utökas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny tullag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. tullag,
2. lag om ändring i utsökningsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat,
4. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
5. lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
7. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),
8. lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
9. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
10. lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,
11. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
12. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
13. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
14. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
15. lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.,
16. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
17. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
18. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
19. lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
20. lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,
21. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,
22. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
23. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
24. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, med den ändringen att i 2 kap. 5 § ska ordet automatisk ersättas med ordet automatiserad,
25. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
26. lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,
27. lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,
28. lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),
29. lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,
30. lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.,
31. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,
32. lag om ändring i postlagen (2010:1045),
33. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),
34. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:79 punkterna 1-34.

2. Bestämmelser om sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 45 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 266 45 0 38


3. Kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig
bakom det som utskottet anför om att se över möjligheten att utöka Tullverkets befogenhet att
besluta om postspärrar för postförsändelser samt att införa samma möjlighet
för försändelser förmedlade av kurirföretag
och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

4. Förslagets konsekvenser för små företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 0 22 0 0
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 187 124 0 38