En ny växtskyddslag

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2022

Beslut

En ny växtskyddslag (MJU25)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till en ny växtskyddslag samt en ändring i skogsvårdslagen. Den nya lagen innebär att svensk rätt anpassas till EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och EU-förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan.

Syftet med såväl EU-förordningarna som den nya växtskyddslagen är att ge ett bättre och effektivare skydd mot växtskadegörare.

Riksdagen riktar också sju tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen kring och om:

 • utformningen av avgifter för offentlig kontroll enligt den nya växtskyddslagen
 • tillståndsprövningar av växtskyddsmedel
 • det ömsesidiga erkännandet av produktgodkännanden
 • godkännandeprocessen för glyfosat
 • Sveriges beredskapsförsörjning av kritiska kemikalier
 • den europeiska kemikaliemyndighetens (Echas) förslag till förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter.
 • verka för att åtgärder vidtas för att långsiktigt fasa ut PFAS ur konsumentprodukter och förpackningsmaterial som är avsedda för livsmedelsändamål inom hela EU.  

Riksdagen sa nej till övriga motionsyrkanden om kemikaliepolitiska åtgärder. Anledningen är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Den nya växtskyddslagen och ändringen i skogsvårdslagen börjar gälla den 1 juli 2022.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 10 under punkt 10, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-12

En ny växtskyddslag (MJU25)

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till en ny växtskyddslag samt en ändring i skogsvårdslagen. Lagförslaget innebär att svensk rätt anpassas till EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och EU-förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan.

Syftet med såväl EU-förordningarna som den nya växtskyddslagen är att ge ett bättre och effektivare skydd mot växtskadegörare.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar sex tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen kring och om:

 • utformningen av avgifter för offentlig kontroll enligt den nya växtskyddslagen
 • tillståndsprövningar av växtskyddsmedel
 • det ömsesidiga erkännandet av produktgodkännanden
 • godkännandeprocessen för glyfosat
 • Sveriges beredskapsförsörjning av kritiska kemikalier
 • den europeiska kemikaliemyndighetens (Echas) förslag till förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om kemikaliepolitiska åtgärder. Anledningen är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Den nya växtskyddslagen och ändringen i skogsvårdslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.