En reformerad budgetlag

Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2011

Beslut

En ny budgetlag (KU14)

Den nya budgetlagen ersätter den nuvarande lagen om statsbudgeten. Den omfattar också den nuvarande lagen om statens upplåning och skuldförvaltning. Den nya lagen innehåller bland annat följande ändringar: Det införs en bestämmelse om att regeringen ska ha riksdagens godkännande för att få köpa aktier eller andelar i företag och för att få skjuta till kapital i företag. Regler om statlig utlåning införs. Det innebär att det ställs krav på att förväntade förluster ska vara finansierade. Det införs grundläggande bestämmelser om utformningen av årsredovisningen för staten som gäller innehåll, avgränsning och uppställningsformer. Regeringen ska ange under vilka år fleråriga ekonomiska åtaganden, så kallade beställningsbemyndiganden, beräknas föra med sig utgifter. Regeringen får rätt att sälja fast egendom för högst 75 miljoner kronor. I dag är gränsen 50 miljoner kronor. Regleringen blir tydligare när det gäller bruttoredovisning av statens inkomster och utgifter och undantagen från denna princip. Ramanslaget blir den enda anslagstypen. Den nya budgetlagen ska gälla från den 1 april 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen. Initiativ till anpassning av riksdagsordningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2011-02-03, 2011-02-10

En ny budgetlag (KU14)

Den nya budgetlagen ska enligt förslaget ersätta den nuvarande lagen om statsbudgeten. Den omfattar också den nuvarande lagen om statens upplåning och skuldförvaltning.

Förslaget till ny lag innehåller bland annat följande ändringar:

  • Det införs en bestämmelse om att regeringen ska ha riksdagens godkännande för att få köpa aktier eller andelar i företag och för att få skjuta till kapital i företag.
  • Regler om statlig utlåning införs. Det innebär att det ställs krav på att förväntade förluster ska vara finansierade.
  • Det införs grundläggande bestämmelser om utformningen av årsredovisningen för staten som gäller innehåll, avgränsning och uppställningsformer.
  • Regeringen ska ange under vilka år fleråriga ekonomiska åtaganden, så kallade beställningsbemyndiganden, beräknas föra med sig utgifter.
  • Regeringen får rätt att sälja fast egendom för högst 75 miljoner kronor. I dag är gränsen 50 miljoner kronor.
  • Regleringen blir tydligare när det gäller bruttoredovisning av statens inkomster och utgifter och undantagen från denna princip.
  • Ramanslaget blir den enda anslagstypen.
Den nya budgetlagen ska gälla från den 1 april 2011.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några mindre ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.