En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2010

Beslut

Regeringsformen moderniseras (KU4)

Riksdagen har beslutat om att modernisera regeringsformen. Beslutet omfattar även vissa ändringar i vallagen och kommunallagen samt följdändringar i annan lagstiftning. Regeringsformen görs enligt beslutet könsneutral och språket blir enklare. I urval innebär ändringarna i grundlagen också att: Lagrådets roll förstärks och domstolarnas självständiga ställning markeras. Statsministern stöd i riksdagen prövas efter varje val genom en obligatorisk omröstning. Sveriges medlemskap i EU tydliggörs liksom vårt deltagande i internationellt samarbete inom ramen för FN och Europarådet. Skyddet mot diskriminering utvidgas till att omfatta sexuell läggning. Statens ansvar för att stödja de nationella minoriteternas rätt att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv förtydligas. Ändringarna i vallagen innebär att valdagen flyttas från den tredje till den andra söndagen i september. Bestämmelserna om personval ändras dessutom så att spärren för personrösterna i riksdagsvalet sänks till fem procent. Kommunallagen ändras för att bland annat ge kommuner och landsting möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om extra val. Möjligheten att anordna folkomröstning med anledning av folkinitiativ ökar också. Under våren 2010 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagändringarna som vilande. Ett andra och slutligt riksdagsbeslut har inte varit möjligt förrän nu när ett val ägt rum. Vilande grundlagsförslag måste nämligen antas slutligt av en nyvald riksdag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Slutligt anta vilande förslaget i utskottets bilaga 2 och bilaga 3 delvis till lag om ändring i regeringsformen, lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen samt lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna. Bifall till proposition 2009/10:80 punkterna 5-6. Delvis bifall till proposition 2009/10:80 punkterna 4 i denna del och 9.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-09
Justering: 2010-11-16
Betänkande publicerat: 2010-11-16
Trycklov: 2010-11-16
Reservationer 2
bet 2010/11:KU4

Alla beredningar i utskottet

2010-11-09, 2010-11-02

Regeringsformen moderniseras (KU4)

Regeringen föreslår att regeringsformen moderniseras. Samtidigt föreslås vissa ändringar i vallagen och kommunallagen samt följdändringar i annan lagstiftning.

Regeringsformen görs enligt förslaget könsneutral och språket blir enklare. I urval innebär de föreslagna ändringarna i grundlagen även att:

 • Lagrådets roll förstärks och domstolarnas självständiga ställning markeras.
 • Statsministern stöd i riksdagen prövas efter varje val genom en obligatorisk omröstning.
 • Sveriges medlemskap i EU tydliggörs liksom vårt deltagande i internationellt samarbete inom ramen för FN och Europarådet.
 • Skyddet mot diskriminering utvidgas till att omfatta sexuell läggning.
 • Statens ansvar för att stödja de nationella minoriteternas rätt att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv förtydligas.
 • Förslagen till ändringarna i vallagen innebär att valdagen flyttas från den tredje till den andra söndagen i september. Bestämmelserna om personval ändras dessutom så att spärren för personrösterna i riksdagsvalet sänks till fem procent.

  Enligt förslaget ska kommunallagen ändras för att bland annat ge kommuner och landsting möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om extra val. Möjligheten att anordna folkomröstning med anledning av folkinitiativ ökar också.

  Eftersom förslaget kräver grundlagsändringar sa riksdagen under våren 2010 ja till förslaget som vilande. Ett andra och slutgiltigt riksdagsbeslut kan nu tas, eftersom ett val ägt rum. Vilande grundlagsförslag måste nämligen slutbehandlas av en nyvald riksdag.

  Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

  Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2011.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2010-11-24
  4

  Beslut

  Beslut: 2010-11-24
  2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

  Webb-tv: Beslut

  • 24 november 2010

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Vilande lagförslag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 och bilaga 3 delvis till lag om ändring i regeringsformen, lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen samt lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna.

  Reservation 1 (SD)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S103009
  M101006
  MP25000
  FP22002
  C22001
  SD02000
  V17002
  KD18001
  Totalt30820021

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  2. Övriga lagförslag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar
  dels regeringens förslag i bilaga 3 delvis till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna utom 7.13.1,
  dels regeringens förslag i bilaga 4 till
  a) lag om ändring i lagen ( 1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn,
  b) lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän,
  c) lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
  d) lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
  dels utskottets förslag i bilaga 5 till
  a) lag om ändring i riksdagsordningen,
  b) lag om ändring i vallagen (2005:837).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:80 punkterna 5-8 och bifaller delvis proposition 2009/10:80 punkterna 4 i denna del och 9.

  Reservation 2 (SD)