En reformerad grundlag

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2010

Beslut

En reformerad grundlag (KU19)

Regeringen föreslår i en proposition omfattande ändringar i regeringsformen och även ett stort antal andra lagändringar, bland annat i vallagen och kommunallagen. Enligt förslaget kommer statsministern stöd i riksdagen efter varje val att prövas genom en obligatorisk omröstning. Lagrådets roll förstärks och domstolarnas självständiga ställning markeras. Enskildas skydd mot integritetsintrång som innebär övervakning eller kartläggning förstärks. Sveriges medlemskap i EU tydliggörs liksom vårt deltagande i internationellt samarbete inom ramen för FN och Europarådet. Vid sidan av de många sakliga ändringarna föreslås språkliga och redaktionella ändringar i syfte att göra regleringen mer överskådlig och tydlig samt göra lagtexten könsneutral. Grundlagsförändringar kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2011. Riksdagen antog grundlagsförslagen som vilande och skjuter upp lagar om ändringar i bland annat vallagen och kommunallagen till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall vilande till proposition 2009/10:80 punkterna 1-3 och 4 i denna del, proposition 2009/10:81 punkt 1 och famställningen punkt 1. Uppskov på övriga lagförslag. Avslag på motionerna. Tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om bestämmelserna i RO om tidpunkterna för avlämnande av budgetpropositionen och en översyn av bestämmelserna i RO om tidpunkterna för beslut rörande indelningen i utgiftsområden samt om hänvisning till budgetlagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 36 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-20
Trycklov: 2010-05-19
Betänkande 2009/10:KU19

Alla beredningar i utskottet

2010-05-06, 2010-04-29, 2010-04-22, 2010-04-06

En reformerad grundlag (KU 19)

Regeringen föreslår i en proposition omfattande ändringar i regeringsformen och även ett stort antal andra lagändringar, bland annat i vallagen och kommunallagen.

Enligt förslaget kommer statsministern stöd i riksdagen efter varje val att prövas genom en obligatorisk omröstning. Lagrådets roll förstärks och domstolarnas självständiga ställning markeras. Enskildas skydd mot integritetsintrång som innebär övervakning eller kartläggning förstärks.

Sveriges medlemskap i EU tydliggörs liksom vårt deltagande i internationellt samarbete inom ramen för FN och Europarådet.

Vid sidan av de många sakliga ändringarna föreslås språkliga och redaktionella ändringar i syfte att göra regleringen mer överskådlig och tydlig samt göra lagtexten könsneutral.

Grundlagsförändringar kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2011.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen antar grundlagsförslagen som vilande och skjuter upp lagar om ändringar i bland annat vallagen och kommunallagen till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-27
4

Beslut

Beslut: 2010-06-02
14 förslagspunkter, 14 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personvalsinslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K225, 2009/10:K260 yrkande 1, 2009/10:K332, 2009/10:K360, 2009/10:K384, 2009/10:K411 yrkandena 1-3 och 2009/10:K418 yrkande 1.

2. Skilda valdagar och valdagens förläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad utskottet anfört beträffande bestämmelserna i riksdagsordningen om tidpunkt för avlämnande av budgetpropositionen samt om tidpunkt för beslut rörande indelningen i utgiftsområdena och om hänvisning till budgetlagen.
Därmed avslår riksdagen motionerna 2009/10:K226 och 2009/10:K383.

3. Rösträtt och valbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K205 yrkandena 1 och 2, 2009/10:K239, 2009/10:K300 yrkandena 1-5 och 2009/10:K343.

4. Valkretsindelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K245, 2009/10:K272, 2009/10:K282 och 2009/10:K308 yrkandena 1 och 2.

5. Kommunala valfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K238 och 2009/10:K242.

6. Folkomröstningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K235.

7. Domstolarna, förvaltningen och normkontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K253, 2009/10:K260 yrkande 2, 2009/10:K355 yrkande 6, 2009/10:K392 och 2009/10:K402.

8. Vissa fri- och rättigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K214, 2009/10:K259, 2009/10:K290 yrkande 1, 2009/10:K421 yrkande 1, 2009/10:So295 yrkande 2, 2009/10:MJ471 yrkande 3 och 2009/10:A443 yrkandena 12 och 13.

9. Normgivningsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T426 yrkandena 122 och 123, 2009/10:T497 yrkande 2 och 2009/10:T536 yrkande 27.

10. Finansmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K295.

11. Krav på svenskt medborgarskap för vissa anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K330.

12. 8 kap. 12 § riksdagsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser 8 kap. 12 §.
Därmed avslår riksdagen proposition 2009/10:80 punkt 4 i denna del.

13. Grundlagsförslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande
- dels regeringens förslag i proposition 2009/10:80 till
a) lag om ändring i regeringsformen med de ändringarna
dels att första dels-satsen i ingressen ska lyda "dels att 2, 3 och 8-11 kap. samt 12 kap. 8 § ska upphöra att gälla",
dels att benämningen "13 kap. 1-9 §§" i femte dels-satsen i ingressen ska ersättas av benämningen "13 kap. 1-7 §§",
dels att i 2 kap. 1 § andra stycket och 8 kap. 21 § andra stycket 1 ett kommatecken och orden "offentliga uppspelningar ur en databas" ska föras in omedelbart efter ordet "överföringar" och före ordet "samt",
dels att orden "på denna fråga" ska utgå ur 6 kap. 3 § första stycket andra meningen,
dels att orden "och i annan lag" sist läggs till sista meningen i 13 kap. 6 §,
dels att 13 kap. 8 § tredje stycket ska utgå,
b) lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, med den ändringen att i 7 kap. 3 § första stycket orden "gäller om ansvar för sådant brott vad i lag är stadgat." efter punkt 3 sätts på en egen rad sist i stycket,
c) lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen,
d) lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser huvudbestämmelserna och rubrikerna närmast före två av huvudbestämmelserna, i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 12, med den ändringen att 4 kap. 9 § och 5 kap. 10 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 5,
- dels regeringens förslag i proposition 2009/10:81 till lag om ändring i regeringsformen såvitt avser punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1976:871) om ändring i regeringsformen.
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2009/10:80 punkterna 1-3 och 4 i denna del och 2009/10:81 punkt 1 och framställning 2009/10:RS4 punkt 1.

14. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att till 2010/11 års riksmöte skjuta upp behandlingen av regeringens förslag till
a) lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna,
b) lag om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn,
c) lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän,
d) lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
e) lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
f) lag om ändring i vallagen (2005:837).