En reformerad grundlag

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2010

Beslut

En reformerad grundlag (KU19)

Regeringen föreslår i en proposition omfattande ändringar i regeringsformen och även ett stort antal andra lagändringar, bland annat i vallagen och kommunallagen. Enligt förslaget kommer statsministern stöd i riksdagen efter varje val att prövas genom en obligatorisk omröstning. Lagrådets roll förstärks och domstolarnas självständiga ställning markeras. Enskildas skydd mot integritetsintrång som innebär övervakning eller kartläggning förstärks. Sveriges medlemskap i EU tydliggörs liksom vårt deltagande i internationellt samarbete inom ramen för FN och Europarådet. Vid sidan av de många sakliga ändringarna föreslås språkliga och redaktionella ändringar i syfte att göra regleringen mer överskådlig och tydlig samt göra lagtexten könsneutral. Grundlagsförändringar kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2011. Riksdagen antog grundlagsförslagen som vilande och skjuter upp lagar om ändringar i bland annat vallagen och kommunallagen till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall vilande till proposition 2009/10:80 punkterna 1-3 och 4 i denna del, proposition 2009/10:81 punkt 1 och famställningen punkt 1. Uppskov på övriga lagförslag. Avslag på motionerna. Tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om bestämmelserna i RO om tidpunkterna för avlämnande av budgetpropositionen och en översyn av bestämmelserna i RO om tidpunkterna för beslut rörande indelningen i utgiftsområden samt om hänvisning till budgetlagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-04-06, 2010-04-22, 2010-04-29, 2010-05-06

En reformerad grundlag (KU 19)

Regeringen föreslår i en proposition omfattande ändringar i regeringsformen och även ett stort antal andra lagändringar, bland annat i vallagen och kommunallagen.

Enligt förslaget kommer statsministern stöd i riksdagen efter varje val att prövas genom en obligatorisk omröstning. Lagrådets roll förstärks och domstolarnas självständiga ställning markeras. Enskildas skydd mot integritetsintrång som innebär övervakning eller kartläggning förstärks.

Sveriges medlemskap i EU tydliggörs liksom vårt deltagande i internationellt samarbete inom ramen för FN och Europarådet.

Vid sidan av de många sakliga ändringarna föreslås språkliga och redaktionella ändringar i syfte att göra regleringen mer överskådlig och tydlig samt göra lagtexten könsneutral.

Grundlagsförändringar kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2011.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen antar grundlagsförslagen som vilande och skjuter upp lagar om ändringar i bland annat vallagen och kommunallagen till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.