En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 oktober 2019

Beslut

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och riktålder för pension (SfU5)

Åldern då man får gå i pension höjs från 61 år till 62 år

Riksdagen har bestämt att höja
gränsen för när man får gå i pension.
Idag kan man tidigast gå i pension när man är 61 år
men det ska ändras till 62 år.

En annan ny sak är
riktålder för pension.
Riktåldern är ungefär när
en person kan gå i pension.
Det betyder att det inte längre behöver
vara vanligast att gå i pension
när man fyller 65 år.

Olika personer kan arbeta olika länge
beroende på vilken typ av jobb man har.

Några av de nya reglerna
börjar gälla 1 december 2019
och några börjar gälla den 1 januari 2020.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder, och att göra vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till 68 år från och med 2020.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att införa ett nytt begrepp i socialförsäkringsbalken; riktålder för pension. I och med att vi lever längre ska riktåldern ersätta den norm som finns idag om att gå i pension vid 65 års ålder och ersätta den 65-årsgräns som idag finns i många socialförsäkringar och andra förmåner. Riktåldern ska istället vara ett riktmärke för när en person kan gå i pension och vissa förmåner och beräkningar i socialförsäkringen ska vara knutna till riktåldern. Regeringen avser att återkomma med lagstiftning om vilka förmåner och beräkningar som ska vara knutna till riktåldern och hur detta kan utformas.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse i december 2017 och lagändringarna träder i kraft den 1 december 2019 respektive den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-09-17, 2019-10-03

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och riktålder för pension (SfU5)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder, och att göra vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till 68 år från och med 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag att införa ett nytt begrepp i socialförsäkringsbalken; riktålder för pension. I och med att vi lever längre ska riktåldern ersätta den norm som finns idag om att gå i pension vid 65 års ålder och ersätta den 65-årsgräns som idag finns i många socialförsäkringar och andra förmåner. Riktåldern ska istället vara ett riktmärke för när en person kan gå i pension och vissa förmåner och beräkningar i socialförsäkringen ska vara knutna till riktåldern. Regeringen avser att återkomma med lagstiftning om vilka förmåner och beräkningar som ska vara knutna till riktåldern och hur detta kan utformas.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse i december 2017 och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2019 respektive den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.