En säkerhetsordning för 2000-talet

Utrikesutskottets betänkande 2000/01:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2001

Beslut

En säkerhetsordning för 2000-talet (UU4)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelser med redogörelser för verksamheten inom organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1999 och för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 1999 samt skrivelserna Sverige i Förenta nationerna och Att förebygga väpnade konflikter. Riksdagen lade också till handlingarna den redogörelse för verksamheten under 1999 som lämnats av Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling. Vidare avslogs eller besvarade motioner från allmänna motionstiderna 1999/98, 1999/2000 och 2000/01 om säkerhetsordningen på global nivå, på europeisk nivå och vad gäller svensk säkerhetspolitik.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelserna och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2000-10-10, 2000-10-24, 2000-11-07, 2000-11-16, 2000-11-23, 2001-01-23, 2001-02-20, 2001-03-06, 2001-03-08, 2001-03-13, 2001-03-15

En säkerhetsordning för 2000-talet (UU4)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelser med redogörelser för verksamheten inom organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1999 och för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 1999 samt skrivelserna Sverige i Förenta nationerna och Att förebygga väpnade konflikter. Riksdagen föreslås också lägga till handlingarna den redogörelse för verksamheten under 1999 som lämnats av Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling. Utskotten föreslår vidare att riksdagen avslår eller besvarar motioner från allmänna motionstiderna 1999/98, 1999/2000 och 2000/01 om säkerhetsordningen på global nivå, på europeisk nivå och vad gäller svensk säkerhetspolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.