En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Ny inriktning för det klimatpolitiska arbetet (MJU16)

Regeringen har överlämnat en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Handlingsplanen går igenom hur Sveriges klimatpolitiska arbete bör drivas, vilka åtgärder som har beslutats tidigare och vilka åtgärder som är planerade i nuläget för att nå uppsatta klimatmål.

I handlingsplanen föreslår regeringen bland annat att:

  • Klimatpolitiken ska integreras i fler politiska områden
  • all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag
  • regeringen vid behov ser till att andra samhällsmål omformuleras så att de är förenliga med klimatmålen,
  • konsekvensanalyser ska göras av effekter för klimatet inom de politikområden där det är relevant

Riksdagen välkomnade regeringens inriktning för klimatpolitiken och sa ja till förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-06-03
Reservationer 60
Betänkande 2019/20:MJU16

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-04-30

Ny inriktning för det klimatpolitiska arbetet (MJU16)

Regeringen har överlämnat en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Handlingsplanen går igenom hur Sveriges klimatpolitiska arbete bör drivas, vilka åtgärder som har beslutats tidigare och vilka åtgärder som är planerade i nuläget för att nå uppsatta klimatmål.

I handlingsplanen föreslår regeringen bland annat att:

  • Klimatpolitiken ska integreras i fler politiska områden
  • all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag
  • regeringen vid behov ser till att andra samhällsmål omformuleras så att de är förenliga med klimatmålen,
  • konsekvensanalyser ska göras av effekter för klimatet inom de politikområden där det är relevant

Miljö- och jordbruksutskottet välkomnar regeringens inriktning för klimatpolitiken och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-08
Debatt i kammaren: 2020-06-09
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10
36 förslagspunkter, 31 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens förslagspunkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det som regeringen föreslår om inriktningen för det klimatpolitiska arbetet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:65 och avslår motion

2019/20:3482 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)

2. Översyn av samhällsmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3479 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3 och

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

3. Redovisning av utfallet av vidtagna åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3482 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


4. Uppdrag till Klimatpolitiska rådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3482 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M, KD)

5. Konsekvensanalyser i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3479 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 5 samt

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 7.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

6. Översyn av all relevant lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2275 av Patrik Engström m.fl. (S),

2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP) yrkande 1,

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 2 och 23 samt

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

7. Övriga motioner om klimatpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1096 av Joakim Järrebring (S),

2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S),

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 5 och

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 11 (V)

8. Prissättning av växthusgasutsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 9-11, 13 och 14.

Reservation 12 (V)

9. Finansmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 15 och 16.

Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


10. EU:s system för handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:529 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 10,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 29,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 8,

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 20 och

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (KD)

11. Konsumtionsbaserade utsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 18-20.

Reservation 17 (V)

12. Klimatarbetet i den offentliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP) yrkandena 2 och 3,

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 21 och 22 samt

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 18 (V)
Reservation 19 (KD)

13. Klimatdeklarationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 20 (KD)

14. Industri och export

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:595 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:3479 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 25-28 och

2019/20:3482 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 30 10 15 294


15. Samarbete med kärnkraftsländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 24 (M, KD)
Reservation 25 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


16. Kärnkraftsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 10.

Reservation 26 (M, SD, KD)
Reservation 27 (L)

17. Elproduktion i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 29 och 65.

Reservation 28 (V)

18. Cirkulär ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 24, 30 och 31 samt

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 29 (V)
Reservation 30 (KD)

19. Skogens bidrag för att minska utsläppen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 31 (M, KD)

20. Skogsbruk, jordbruk och annan markanvändning i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 38,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 7 och 43,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 27, 50 och 51 samt

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 32-35.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (V)
Reservation 34 (KD)

21. Etappmål för flyget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 37.

Reservation 35 (V)

22. Infrastrukturfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 42-48, 50 och 53 samt

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 12 och 14.

Reservation 36 (V)
Reservation 37 (KD)

23. Järnväg och kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 56-62 och

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 13, 15 och 16.

Reservation 38 (V)
Reservation 39 (KD)

24. Cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 51, 52, 54 och 55.

Reservation 40 (V)

25. Ekonomiska styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 38 och 49 samt

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 17-19.

Reservation 41 (V)
Reservation 42 (KD)

26. Laddinfrastruktur och elvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 20-22.

Reservation 43 (KD)

27. Stoppdatum för fossila drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 39 och

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 44 (SD, KD)
Reservation 45 (V)

28. Förnybart bränsle och utfasning av fossila drivmedel i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 21,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 14,

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 36 och

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 46 (M)
Reservation 47 (V)
Reservation 48 (KD)

29. Energieffektiva och klimatsmarta fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 6,

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 40, 41, 63 och 64 samt

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 23 och 25.

Reservation 49 (V)
Reservation 50 (KD)

30. Avskiljning och lagring av koldioxid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 7-9,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 47 och

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 51 (M)
Reservation 52 (KD)

31. Utsläppsminskningar i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 43 och

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.

Reservation 53 (M)
Reservation 54 (V)

32. EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 4 i denna del och 5,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2 i denna del,

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 17, 66 och 67 samt

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 55 (V)
Reservation 56 (KD)
Reservation 57 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 57 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 3 7 294


33. Klimat- och handelspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 68-74.

Reservation 58 (V)

34. Klimatmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4 i denna del,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2 i denna del och

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 59 (V)

35. Klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31 och

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 60 (C)

36. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.