En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m.

Socialutskottets bet 2010/11:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2011

Beslut

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (SoU8)

Riksdagen har beslutat om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Där anges mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015. Det övergripande målet föreslås bli "ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk". För att effekterna av samhällets insatser ska kunna mätas bättre kommer målstrukturen vara kopplad till ett uppföljnings- och utvärderingssystem. De långsiktiga målen i uppföljnings- och utvärderingssystemet anger inriktningen för ANDT-arbetet som helhet. Dessa mål omfattar tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och ungdomar, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer för samarbetet med andra länder inom EU och internationellt. Strategin föreslår även fortsatta satsningar på bland annat regional samordning, samarbete mellan olika myndigheter och samarbete mellan myndigheter och organisationer. Riksdagen säger ja till regeringens förslag och ber samtidigt regeringen att ta fram ett förslag som kriminaliserar eftersupning. En kriminalisering skulle kunna innebära att förare som varit inblandade i en trafikolycka inte får dricka alkohol efter olyckan. I dag kan en förare klara sig undan ansvar för rattfylleri genom att hävda att han eller hon druckit alkohol först i efterhand.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion om kriminalisering av eftersupning. Avslag på övriga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-01
Justering: 2011-03-17
Betänkande publicerat: 2011-03-22
Trycklov: 2011-03-22
Reservationer 19
bet 2010/11:SoU8

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (SoU8)

Regeringen föreslår en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Där anges mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015. Det övergripande målet föreslås bli "ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk".

För att effekterna av samhällets insatser ska kunna mätas bättre kommer målstrukturen vara kopplad till ett uppföljnings- och utvärderingssystem. De långsiktiga målen i uppföljnings- och utvärderingssystemet anger inriktningen för ANDT-arbetet som helhet. Dessa mål omfattar tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och ungdomar, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer för samarbetet med andra länder inom EU och internationellt.

Strategin föreslår även fortsatta satsningar på bland annat regional samordning, samarbete mellan olika myndigheter och samarbete mellan myndigheter och organisationer.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ber regeringen ta fram ett förslag som kriminaliserar eftersupning. En kriminalisering skulle kunna innebära att förare som varit inblandade i en trafikolycka inte får dricka alkohol efter olyckan. I dag kan en förare klara sig undan ansvar för rattfylleri genom att hävda att han eller hon druckit alkohol först i efterhand.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-30
4

Beslut

Beslut: 2011-03-30
24 förslagspunkter, 16 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett gemensamt övergripande mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om sammanslagning av de alkohol- och narkotikapolitiska målen, de övergripande målen för tobakspolitiken och dopningspolitiken, till ett gemensamt övergripande mål för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:47 och avslår motionerna
2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1 och
2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02005
FP20004
C20003
SD20000
V01801
KD15004
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. ANDT-strategins omfattning och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 7 och
2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M970010
MP02005
FP20004
C20003
SD20000
V00181
KD15004
Totalt269201842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Bekämpning av illegal handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So6 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (båda SD) yrkande 3 och
2010/11:So549 av Lars Hjälmered och Abdirizak Waberi (båda M).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP20005
FP20004
C20003
SD02000
V18001
KD15004
Totalt28520044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bekämpning av illegal försäljning via digitala medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So286 av Hans Wallmark (M) i denna del och
2010/11:So359 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (båda S).

5. Färre barn ska födas med skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So423 av Mikael Oscarsson (KD).

6. Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,
2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 2,
2010/11:So340 av Elin Lundgren (S),
2010/11:So397 av Andreas Carlson (KD) och
2010/11:So530 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S).

Reservation 5 (S, MP)
Reservation 6 (V)

7. Ökad kunskap om marknadsföring av alkohol och tobak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 19.

Reservation 7 (MP)

8. Minskad nyrekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkande 1,
2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 4 och
2010/11:So379 av Nina Lundström (FP) yrkande 4.

Reservation 8 (MP)

9. Metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 6,
2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 7,
2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 5,
2010/11:So232 av Hans Hoff (S),
2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1-7, 10, 11, 13-16 och 18,
2010/11:So319 av Solveig Zander (C),
2010/11:So339 av Elin Lundgren (S),
2010/11:So380 av Nina Lundström (FP),
2010/11:So479 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2010/11:So532 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) och
2010/11:So585 av Eva Olofsson m.fl. (V).

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M970010
MP00205
FP20004
C20003
SD20000
V01801
KD15004
Totalt1721811742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2,
2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 3 och
2010/11:So6 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (båda SD) yrkande 1.

Reservation 12 (S, MP, V)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02005
FP20004
C20003
SD00191
V01801
KD15004
Totalt1521351943

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga ANDT-relaterad ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 14 (MP)

12. Studenthälsovården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 15 (V)

13. Medberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So395 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (båda S).

14. Ansvarsfördelning mellan huvudmännen för missbruks- och beroendevården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju204 av Lars-Axel Nordell (KD),
2010/11:Ju368 av Anders Ygeman (S) och
2010/11:So6 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (båda SD) yrkande 2.

Reservation 16 (SD)

15. Missbruksvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkande 4,
2010/11:So453 av Hillevi Larsson (S) och
2010/11:So454 av Hillevi Larsson (S) yrkande 2.

16. Sprututbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So313 av Cecilia Magnusson (M).

17. Behandling av opiatberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So603 av Karin Nilsson (C).

18. Våldsutsatta missbrukande kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M970010
MP20005
FP20004
C20003
SD20000
V01801
KD15004
Totalt28918042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Eftersupning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag som kriminaliserar eftersupning.
Därmed bifaller riksdagen motion
2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 5.

20. Alkolås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 5 och
2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 18 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02005
FP20004
C20003
SD20000
V01801
KD15004
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Skelleftemodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 10.

22. Införselkvoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 4 och
2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 19 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP01906
FP20004
C20003
SD20000
V01801
KD15004
Totalt172134043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Nordiskt samarbete inom ANDT-området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkande 2.

24. Riksrevisionens styrelses redogörelse om statliga stöd i alkoholpolitiken 2010/11:RRS10

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:RRS10 till handlingarna.