En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

En stadieindelad timplan ska införas i grundskolan (UbU23)

En så kallad stadieindelad timplan ska införas i grundskolan. Dessutom ska regeringen reglera undervisningstiden mellan låg-, mellan- och högstadiet i stället för nuvarande ordning där skolorna relativt fritt kan bestämma hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan årskurserna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Med nuvarande regler kan det skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid elever får under en årskurs. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta. Syftet med regeringens förslag är att öka likvärdigheten mellan skolorna. Bland annat underlättar det för elever att byta skola utan att riskera att de missar undervisningstimmar, eller ett helt ämne om skolan de byter till har påbörjat ämnet i en tidigare årskurs. En ökad styrning av fördelningen av undervisningstiden innebär också att skolorna enklare kan följa upp att eleverna får de timmar de har rätt till.

Regeringens förslag innebär bland annat också att undervisningstiden för språkval i sameskolan ska utökas med 48 timmar.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-06-08
Justering: 2017-06-13
Trycklov: 2017-06-14
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:UbU23

Alla beredningar i utskottet

2017-06-08, 2017-06-01, 2017-04-27

En stadieindelad timplan ska införas i grundskolan (UbU23)

En så kallad stadieindelad timplan ska införas i grundskolan. Dessutom ska regeringen reglera undervisningstiden mellan låg-, mellan- och högstadiet i stället för nuvarande ordning där skolorna relativt fritt kan bestämma hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan årskurserna. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Med nuvarande regler kan det skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid elever får under en årskurs. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta. Syftet med regeringens förslag är att öka likvärdigheten mellan skolorna. Bland annat underlättar det för elever att byta skola utan att riskera att de missar undervisningstimmar, eller ett helt ämne om skolan de byter till har påbörjat ämnet i en tidigare årskurs. En ökad styrning av fördelningen av undervisningstiden innebär också att skolorna enklare kan följa upp att eleverna får de timmar de har rätt till.

Regeringens förslag innebär bland annat också att undervisningstiden för språkval i sameskolan ska utökas med 48 timmar.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-16
Debatt i kammaren: 2017-06-19
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skollagen (2010:800) med den ändringen att denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017 i fråga om 12 kap. 5 §,
2. lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:156 punkt 2, bifaller delvis proposition 2016/17:143 och avslår motion

2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.

2. Vissa timplanefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 25 och

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 76 0 0 7
SD 0 42 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 275 44 0 30


3. Utökad undervisningstid i matematik och idrott och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) och

2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1.

4. Modersmålsundervisning i grundskolans timplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3669 av Daniel Riazat m.fl. (V).

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 300 20 0 29