En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2020

Beslut

Straffen ska höjas för vapen- och sprängämnesrelaterade brott (JuU5)

Regeringen föreslår en strängare syn på hantering av vapen och explosiva ämnen. Bland annat ska straffen för de allvarligaste vapen- och sprängämnesrelaterade brotten höjas från 6 till 7 års fängelse och fler vapen- och sprängämnesrelaterade brott ska räknas som grova eller synnerligen grova. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 december.

Riksdagen riktade även tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om

  • att göra tydligare skillnad i lagstiftningen mellan legala och illegala vapen, så att de nya strängare reglerna inte ska försvåra i onödan för jakt- och sportskyttar
  • att även förberedelse, försök och stämpling till brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska räknas som ett brott
  • tydligare regler om att det ska bedömas som ett synnerligen grovt brott att ha bomber och andra explosiva varor på allmän plats.

Utskottets förslag till beslut: Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen bör överväga att göra en tydligare åtskillnad mellan bestämmelser för jakt- och sportskyttars vapenhantering och de straffrättsliga bestämmelser som syftar till att komma till rätta med den illegala vapenhanteringen, kriminalisera försök, förberedelse och stämpling till brott mot tillståndsplikten för explosiva varor samt utvidga kvalifikationsgrunderna för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor så att innehav av sprängmedel på allmän plats i regel bedöms som synnerligen grovt brott. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-15
Justering: 2020-10-22
Trycklov: 2020-10-26
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:JuU5

Alla beredningar i utskottet

2020-10-15, 2020-10-01

Straffen ska höjas för vapen- och sprängämnesrelaterade brott (JuU5)

Regeringen föreslår en strängare syn på hantering av vapen och explosiva ämnen. Bland annat ska straffen för de allvarligaste vapen- och sprängämnesrelaterade brotten höjas från 6 till 7 års fängelse, och fler vapen- och sprängämnesrelaterade brott ska räknas som grova eller synnerligen grova. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om

  • att göra tydligare skillnad i lagstiftningen mellan legala och illegala vapen, så att de nya strängare reglerna inte ska försvåra i onödan för jakt- och sportskyttar
  • att även förberedelse, försök och stämpling till brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska räknas som ett brott
  • tydligare regler om att det ska bedömas som ett synnerligen grovt brott att ha bomber och andra explosiva varor på allmän plats.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 december.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-03
Debatt i kammaren: 2020-11-04
4

Beslut

Beslut: 2020-11-04
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
2. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
3. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
4. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:200 punkterna 1-4.

2. Översyn av vapenlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:346 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3,

2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3 samt

2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 36 19 1 293


3. Tidsbegränsade vapenlicenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


4. Strängare straff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:298 av Johan Pehrson m.fl. (L) och

2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 3 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 38 17 1 293


5. Kriminalisering av försök, förberedelse och stämpling till brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kriminalisering av försök m.m. till
brott mot tillståndsplikten för explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:346 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

6. Innehav av sprängmedel på allmän plats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom
det som utskottet anför om innehav av sprängmedel på
allmän plats och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:346 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (S, V, MP)