En strategi för svensk rymdverksamhet

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2018

Beslut

En strategi för svensk rymdverksamhet har granskats (UbU3)

Sveriges rymdverksamhet ska bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv där nyttan för samhället står i centrum samtidigt som Sveriges säkerhet ska säkerställas. Det framgår i regeringens skrivelse om en nationell strategi för svensk rymdverksamhet som utbildningsutskottet har granskat. I strategin lyfter regeringen fram ett antal insatser som bland annat syftar till att hålla rymden fri från konflikter och att säkra Sveriges tillgång till rymden.

Riksdagen ser positivt på de områden som regeringen prioriterar och presenterar i strategin och vill särskilt framhålla vikten av starka och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer för att Sverige ska fortsätta vara en stark rymdnation. Riksdagen understryker också betydelsen av att rymdverksamhet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv där nyttan för det svenska samhället står i fokus. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen riktade även en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att kontinuerligt utvärdera strategin och regelbundet återrapportera till riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion 2017/18:4196 yrkande 1 och delvis bifall till motionerna 2017/18:4190 yrkande 2 och 2017/18:4195 yrkande 1 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen kontinuerligt ska utvärdera de långsiktiga strategiska målen i strategin för svensk rymdverksamhet och regelbundet återrapportera till riksdagen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-11-15
Trycklov: 2018-11-16
Reservationer 9
Betänkande 2018/19:UbU3

En strategi för svensk rymdverksamhet har granskats (UbU3)

Sveriges rymdverksamhet ska bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv där nyttan för samhället står i centrum samtidigt som Sveriges säkerhet ska säkerställas. Det framgår i regeringens skrivelse om en nationell strategi för svensk rymdverksamhet som utbildningsutskottet har granskat. I strategin lyfter regeringen fram ett antal insatser som bland annat syftar till att hålla rymden fri från konflikter och att säkra Sveriges tillgång till rymden.

Utbildningsutskottet ser positivt på de områden som regeringen prioriterar och presenterar i strategin. Utskottet vill särskilt framhålla vikten av starka och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer för att Sverige ska fortsätta vara en stark rymdnation. Utskottet understryker också betydelsen av att rymdverksamhet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv där nyttan för det svenska samhället står i fokus. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet anser dock att det är viktigt att riksdagen får insyn i hur det fortsatta arbetet med strategin utvecklas. Därför föreslår Utbildningsutskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att kontinuerligt utvärdera strategin och regelbundet återrapportera till riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En strategi för svensk rymdverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:259 till handlingarna.

2. Utvärdering och uppföljning av strategin för svensk rymdverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen kontinuerligt ska utvärdera de långsiktiga strategiska målen i strategin för svensk rymdverksamhet och regelbundet återrapportera till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4196 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 1 och

bifaller delvis motionerna

2017/18:4190 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:4195 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Teknikneutralt språk i strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4190 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:4195 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 2 och

2017/18:4196 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 64 0 6
SD 61 0 0 1
C 0 27 0 4
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 18 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 192 129 0 28


4. Rymdstyrelsens finansiering och uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4190 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:4193 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 1 och

2017/18:4195 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 3.

Reservation 3 (C, L)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 64 0 0 6
SD 60 0 0 2
C 0 0 27 4
V 0 0 25 3
KD 0 20 0 2
L 0 0 18 2
MP 16 0 0 0
Totalt 230 20 70 29


5. Esrange

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4193 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 64 0 0 6
SD 61 0 0 1
C 27 0 0 4
V 0 25 0 3
KD 4 0 16 2
L 18 0 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 280 25 16 28


6. Svensk rymdreglering och internationella överenskommelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4193 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 8 (V)

7. Övrigt innehåll i strategin för svensk rymdverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4190 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:4192 av Mathias Sundin och Christina Örnebjär (båda L).

Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 64 0 0 6
SD 61 0 0 1
C 27 0 0 4
V 25 0 0 3
KD 19 0 1 2
L 0 18 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 302 18 1 28