En svensk Asienstrategi för 2000-talet

Utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1999

Beslut

En svensk Asienstrategi för 2000-talet (UU11)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om en svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Med anledning av motionsförslag (s) gav riksdagen regeringen i uppdrag att i det framtida arbetet med att utveckla en svensk Asienstrategi komplettera med förstärkt kunskapsinhämtning om religionens betydelse och roll och hur detta kan förbättra vårt partnerskap med Asien.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1999-04-20, 1999-05-04

En svensk Asienstrategi för 2000-talet (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om en svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Utskottet ställer sig bakom det synsätt som syftar till att utveckla ett närmare och mer jämbördigt samarbete genom att skapa varaktiga, fördjupade och ömsesidiga relationer mellan Sverige och länderna i Asien. Med anledning av motionsförslag (s) föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i det framtida arbetet med att utveckla en svensk Asienstrategi komplettera med förstärkt kunskapsinhämtning om religionens betydelse och roll och hur detta kan förbättra vårt partnerskap med Asien.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.