En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Ny strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (MJU27)

Regeringen har redovisat sin samlade strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kan exempelvis vara pollinering och produktion av livsmedel, vattenreglering samt naturupplevelser. Strategin består av de etappmål för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hållbar markanvändning som regeringen har bestämt. Strategin innehåller också insatser som ska bidra till att nå de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet samt FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald. De miljökvalitetsmål som berörs är framför allt Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Några lagändringar görs också. Det ska bli enklare att få dispens från biotopskyddet för de typer av biotopskyddsområden som är vanliga eller biotopskyddsområden som inte har så stort värde ur natursynpunkt. Dispens ska kunna ges för åtgärder som underlättar för jordbruket men som inte äventyrar biotopskyddets syften. Ett biotopskyddsområde är ett mindre mark- eller vattenområde där hotade djur eller växter finns eller som är särskilt viktigt att skydda av andra anledningar.

Reglerna om skogsvård ändras i syfte att underlätta för försöksverksamheter och för åtgärder som vidtas för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden. Tillsynsmyndigheten får också större möjligheter att ingripa mot den som inte följer lagen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till de motioner som lämnats med anledning av regeringens proposition samt motioner från allmänna motionstiden 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

90 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-06-10
Betänkande publicerat: 2014-06-11
Trycklov: 2014-06-11
Reservationer 37
bet 2013/14:MJU27

Ny strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (MJU27)

Regeringen har redovisat sin samlade strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kan exempelvis vara pollinering och produktion av livsmedel, vattenreglering samt naturupplevelser. Strategin består av de etappmål för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hållbar markanvändning som regeringen har bestämt. Strategin innehåller också insatser som ska bidra till att nå de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet samt FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald. De miljökvalitetsmål som berörs är framför allt Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Regeringen föreslår också några lagändringar. Det ska bli enklare att få dispens från biotopskyddet för de typer av biotopskyddsområden som är vanliga eller biotopskyddsområden som inte har så stort värde ur natursynpunkt. Dispens ska kunna ges för åtgärder som underlättar för jordbruket men som inte äventyrar biotopskyddets syften. Ett biotopskyddsområde är ett mindre mark- eller vattenområde där hotade djur eller växter finns eller som är särskilt viktigt att skydda av andra anledningar.

Reglerna om skogsvård ändras i syfte att underlätta för försöksverksamheter och för åtgärder som vidtas för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden. Tillsynsmyndigheten får också större möjligheter att ingripa mot den som inte följer lagen.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av regeringens proposition samt motioner från allmänna motionstiden 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-17
Debatt i kammaren: 2014-06-18
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
66 förslagspunkter, 30 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M102005
MP02500
FP22002
C21002
SD18002
V01801
KD15004
Totalt27843028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. Ändring i miljöbalken

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.


Reservation 1 (MP, V)

2. Biotopskyddet

Utskottets förslag:

Reservation 2 (S)

2. Biotopskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (S)

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),

b) lag om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096).

3. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),

b) lag om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096).4. Ett rikt odlingslandskap

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S)

4. Ett rikt odlingslandskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S)

5. Landsbygdsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (V)

5. Landsbygdsprogrammet

Utskottets förslag:

Reservation 4 (V)

6. Betesmarker och lantraser

Utskottets förslag:

Reservation 5 (SD)

6. Betesmarker och lantraser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M102005
MP24001
FP22002
C21002
SD01802
V18001
KD15004
Totalt30218029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Översyn av skogsvårdslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 6 (MP, V)

7. Översyn av skogsvårdslagstiftningen

Utskottets förslag:

Reservation 6 (MP, V)

8. Sanktioner i skogsvårdsförordningen

Utskottets förslag:

Reservation 7 (S, V)

8. Sanktioner i skogsvårdsförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (S, V)

9. Utvecklingen för skogsbrukets miljöhänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M102005
MP00250
FP22002
C21002
SD18002
V00181
KD15004
Totalt1781004328

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Utvecklingen för skogsbrukets miljöhänsyn

Utskottets förslag:

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)

10. Miljömålen

Utskottets förslag:

Reservation 10 (S, MP, V)

10. Miljömålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 10 (S, MP, V)

11. Etappmål för skydd av områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 11 (V)

11. Etappmål för skydd av områden

Utskottets förslag:

Reservation 11 (V)

12. Skydd av skog m.m.

Utskottets förslag:

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP, V)

12. Skydd av skog m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP, V)

13. Ökade frivilliga avsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 14 (V)

13. Ökade frivilliga avsättningar

Utskottets förslag:

Reservation 14 (V)

14. Kvaliteten på frivilliga avsättningar

Utskottets förslag:

Reservation 15 (S, MP, V)

14. Kvaliteten på frivilliga avsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 15 (S, MP, V)

15. Skogliga värdekärnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 16 (MP, V)

15. Skogliga värdekärnor

Utskottets förslag:

Reservation 16 (MP, V)

16. Invasiva främmande arter

Utskottets förslag:

Reservation 17 (S, MP, V)

16. Invasiva främmande arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 17 (S, MP, V)

17. Ekosystemtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 18 (MP)
Reservation 19 (V)

17. Ekosystemtjänster

Utskottets förslag:

Reservation 18 (MP)
Reservation 19 (V)

18. Hållbarhetsindikatorer

Utskottets förslag:

Reservation 20 (S, MP, V)

18. Hållbarhetsindikatorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 20 (S, MP, V)

19. Skyddade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 21 (SD)

19. Skyddade områden

Utskottets förslag:

Reservation 21 (SD)

20. Marina skyddade områden

Utskottets förslag:

Reservation 22 (MP)

20. Marina skyddade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 22 (MP)

21. Skyddsbestämmelser i marina områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 23 (MP, V)

21. Skyddsbestämmelser i marina områden

Utskottets förslag:

Reservation 23 (MP, V)

22. Biologisk mångfald i rinnande vatten

Utskottets förslag:

Reservation 24 (S, MP, V)

22. Biologisk mångfald i rinnande vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 24 (S, MP, V)

23. Hav och vattendrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 25 (SD)

23. Hav och vattendrag

Utskottets förslag:

Reservation 25 (SD)

24. Hotade och utrotade arter

Utskottets förslag:

Reservation 26 (MP)

24. Hotade och utrotade arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 26 (MP)

25. Förstärkning av Svenska artprojektet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 27 (S, MP, V)

25. Förstärkning av Svenska artprojektet

Utskottets förslag:

Reservation 27 (S, MP, V)

26. Finansiering av Svenska artprojektet m.m.

Utskottets förslag:

Reservation 28 (MP, V)

26. Finansiering av Svenska artprojektet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 28 (MP, V)

27. Skyddade arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 29 (SD)

27. Skyddade arter

Utskottets förslag:

Reservation 29 (SD)

28. EU:s naturvårdsdirektiv

Utskottets förslag:

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (SD)

28. EU:s naturvårdsdirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (SD)

29. Allemansrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 32 (S)
Reservation 33 (SD)

29. Allemansrätten

Utskottets förslag:

Reservation 32 (S)
Reservation 33 (SD)

30. Terrängkörning

Utskottets förslag:

Reservation 34 (S)

30. Terrängkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 34 (S)

31. Brott mot terrängkörningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 35 (S, MP, V)

31. Brott mot terrängkörningslagen

Utskottets förslag:

Reservation 35 (S, MP, V)

32. Rättsliga frågor

Utskottets förslag:

Reservation 36 (S)
Reservation 37 (V)

32. Rättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 36 (S)
Reservation 37 (V)

33. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

33. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag: