En utvecklad översiktsplanering

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2020

Beslut

Reglerna för kommuners översiktsplanering förändras (CU7)

För att göra plan- och byggprocesserna i kommunerna bättre och mer effektiva ändras bestämmelserna om översiktsplanering. Bland annat ska kommunerna göra en planeringsstrategi senast 24 månader efter varje val. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Planeringsstrategin ersätter de nuvarande kraven som säger att översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång varje mandatperiod. Innehållet i översiktsplanen ska också förtydligas, för att underlätta dialogen mellan stat och kommun om hur bebyggelsen ska utvecklas.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-02-06
Trycklov: 2020-02-11
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:CU7

Alla beredningar i utskottet

2020-02-06, 2020-01-28

Reglerna för kommuners översiktsplanering förändras (CU7)

För att göra plan- och byggprocesserna i kommunerna bättre och mer effektiva ändras bestämmelserna om översiktsplanering. Bland annat ska kommunerna göra en planeringsstrategi senast 24 månader efter varje val. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Planeringsstrategin ersätter de nuvarande kraven som säger att översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång varje mandatperiod. Innehållet i översiktsplanen ska också förtydligas, för att underlätta dialogen mellan stat och kommun om hur bebyggelsen ska utvecklas.

Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 april 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översiktsplanens aktualitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. 7 § andra stycket regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:52 punkt 2 i denna del och avslår motion

2019/20:3472 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 18 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 293 18 0 38


2. Redovisning av grunddragen för mark- och vattenanvändningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 3 § första stycket regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:52 punkt 2 i denna del och avslår motion

2019/20:3472 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (KD)

3. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:52 punkterna 1 och 2 i denna del.